Yargı; Kadrosu Diğer Kurumlarda Olan Ancak İstanbul Üniversitesinde Yandal Uzmanlık Eğitimi Almakta Olan Hekimlere Döner Sermayeye Payı Ödenmemesi İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [09.2006]

Diğer üniversitelerden farklı olarak İstanbul Üniversitesi, kadrosu başka kurumlarda olan ancak yandal uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesinde görmekte olan hekimlere döner sermaye payı ödememekteydi.

İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu kararına dayandırılan bu işlemin ve yönetim kurulu kararının iptali talebiyle hukuk büromuz tarafından açılan dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi;

"Yönetim Kurulunun, 2547 sayılı Kanun�un kendisine vermiş olduğu yetkiyi, öğretim görevlisinin döner sermaye hakkını ortadan kaldıracak biçimde kullanması, yasanın amacıyla ve 1982 Anayasa�sında ifadesini bulan, bir temel hak ve özgürlük olan çalışma hak ve hürriyeti ile bağdaşmamaktadır" gerekçesiyle, 23.08.2001 gün ve 132 sayılı Yönetim Kurulu kararının notlar bölümünün d fıkrasını,

Ve

"Yandal ihtisasi yapmasına karşılık, fiilen görev yapmak suretiyle çalıştığı anabilim dalı bünyesinde toplanan döner sermaye gelirine katkıda bulunan davacıya döner sermaye gelirlerinden, yönetim kurulunca belirlenecek oran çerçevesinde pay verilmesi gerektiği tartışmasızdır" gerekçesiyle de döner sermaye katkı payı ödenmemesi işlemlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu�nun 132 sayılı kararının notlar bölümünün "d" fıkrasında yer alan düzenleme gerekçe gösterilerek, sadece kadrosu başka kurumlarda olan yandal ihtisası yapan hekimler değil, aynı şekilde kadrosu başka kurumlarda olan asistanlara da döner sermaye payı ödenmemekteydi. Mahkemenin kararı sonrasında �d� fıkrasının da yürütmesi durdurulduğundan, bu konumda olan hekimlere İstanbul Üniversitesi�nin döner sermaye payı ödememesinin de herhangi bir dayanağı kalmadı.

Yönetim Kurulu�nun bu kararı nedeniyle döner sermaye payı alamayan hekimlerin, hukuk büromuza başvurmasında yarar bulunmaktadır.

İTO Hukuk Bürosu
Dava açmayan hekimlerin, döner sermaye katkı paylarını talep edebilmeleri için hazırlanan başvuru dilekçe örneği aşağıdadır. Dilekçenin teslimi esnasında evrak kayıt numarası ve tarihinin alınması/not edilmesi oldukça önemlidir.
Ekli dilekçeye 60 gün içinde cevap verilerek talebinizin red edilmesi halinde, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir. Üniversite Rektörlüğü�nün 60 gün içinde hiç cevap vermemesi halinde ise, talebiniz hukuken red edilmiş kabul edilir. Bu kez 60 günlük dava açma süresi, ilk 60 günlük sürenin bitmesinden itibaren işlemeye başlar. Süre hesabına ve diğer hususlara ilişkin ayrıntılar hukuk büromuzdan öğrenilebilir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ�NE
sunulmak üzere
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI�NA


KONU : Benimle aynı statüde olan meslektaşım Dr. Bülent KARA tarafından açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 2005/2249 E. ve 19.06.2006 günlü yürütmenin durdurulması kararı verilmesi nedeniyle, tarafıma şimdiye kadar ödenmemiş olan döner sermaye paylarının, ödenmesi gereken tarihlerden itibaren işlemiş yasal faizleri ile birlikte ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMA
�� tarihinde, kadrom Sağlık Bakanlığı ��.. bünyesinde olmakla birlikte, İstanbul Üniversitesi ����.. Anabilim Dalı�ndan yan dal uzmanlık eğitimine başladım.
İstanbul Üniversitesi�nde görev yaptığım süre boyunca, kadrosu başka kurumlarda kalmak üzere, Üniversitemizde yan dal uzmanlık eğitimi alan diğer meslektaşlarım gibi, bana da döner sermaye katkı payı ödenmedi.
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu�nun 23.08.2001 tarihli kararının notlar bölümünün �d� fıkrası düzenlemesine dayandırılan bu işlemin yürütmenin durdurulması ve iptali talebi ile Dr. Bülent KARA tarafından açılan dava sonucunda, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 2005/2249 E. ve 19.06.2006 günlü karar ile hem döner sermaye ödenmemesi işlemi, hem de bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 23.08.2001 günlü Yönetim Kurulu kararı hukuka aykırı bulunarak, yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. (EK-1)
Yürütmesinin durdurulan karar (İstanbul Üniversite Yönetim Kurulu�nun 23.08.2001 tarih ve 132 sayılı kararının �Not� bölümünde yer alan �d� fıkrası), düzenleyici işlem olması nedeniyle herkese karşı etkili olan ve düzenleyici işlemi, ilk yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldıran bir karardır. Bu karar sonrasında tarafıma döner sermaye payı ödenmemesinin de hukuki bir dayanağı kalmamıştır.
Bu nedenle, yan dal uzmanlık eğitimine başladığım ��. tarihinden bu güne kadar ödenmemiş olan döner sermaye paylarının hesaplanarak, işlemiş yasal faizleri ile birlikte ödenmesini talep ederim. Saygılarımla.

Dr. �������.

Ek: İstanbul 2. İdare Mahkemesi�nin 2005-2249 E. ve 19.06.2006 günlü yürütmenin durdurulması kararı.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası