İstanbul 5. İdatre Mahkemesi Oy Çocukluğu İle Verdiği Kararda; Bakaya Olduğu Halde Uzmanlık Eğitimine Başlatılan Hekimin, Askere Gitmesi Nedeniyle Asistanlıkla İlişiğinin Kesilmesini İdari İstikrar


  • Temmuz 05, 2010
  • 2364

2000, 2001 ve 2002 celp dönemlerinde bakaya kalan ve bu nedenle ceza alan bir hekim, TUS�ta başarılı olması üzerine genel cerrahi asistanı olarak göreve başlatılmış, yaklaşık bir senelik asistanlık eğitiminden sonra askere alınmış, askerlik dönüşünde göreve tekrar başlatılmıştır.

Ancak yaklaşık bir ay sonra, "uzmanlık eğitimine başladığı tarihte bakaya kalmak suçundan ceza aldığı ve eğitiminin kesintisiz olması ilkesine aykırı olarak kendi ihmali sebebiyle sevk tehiri yaptırmadığından" gerekçesiyle 10.01.2005 tarihli işlemle, asistanlıkla ilişiği kesilmiştir.

Yargılama sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesi;

�Olayda hekimin uzmanlık eğitimine başlatıldığı 18.03.2003 tarihinde bakaya olduğu hususu ortada olduğu halde, hekimin uzmanlık eğitimine başlatıldığı ve uzun bir süre uzmanlık eğitimine devam edip askerlik dönüşü tekrar 1.12.2004 tarihinde görevine başlatıldığı tartışmasızdır.

Bu itibarla belirtilen süre zarfında hekimin eğitimine devam ettiği ve bu durumun istikrar kazandığı açık olup uzmanlığa başlatıldıktan çok sonra Tüzüğün 23. maddesi gerekçe gösterilerek hekimin asistanlık görevine son verilmesi idari istikrar, hukuka bağlı idare ilkesine ters düşmektedir.

Diğer yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tüm diğer kamu görevlileri gibi ücretsiz izinli sayılıp askerlik dönüşü görevine başlayan davacının uzmanlığa devam etmesi düzenleyici işlemlerin amacı olan kamu düzeni ve kamu yararı ilkelerini zedelemeyeceği, bireyin keyfi müdahalelere, özgürlük ve güvenlik haklarını koruyacağı gibi idareye saygı duyulmasını sağlayacaktır."


gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararı, temyiz edilmiş olup, kararın Danıştay tarafından onanması halinde, çok sayıda asistan hekimi mağdur eden askerlik konusunda bir gedik açılacaktır.

Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!