Kamudan Emekli Olmadan Ayrılan Hekimlerin emekli ikramiyesi alabilmeleri için dava açıldı


  • Ekim 10, 2010
  • 3317

Bilindiği gibi 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile -kimi hükümler hariç olmak üzere- Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kanunu ve sosyal güvenlikle ilgili diğer Kanunlar yürürlükten kaldırıldı ve geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler yapıldı. 

5510 sayılı Yasa’dan önce farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı hizmet süresi olan kişiler emekli olmak istediklerinde 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılmaktaydı. Emekli ikramiyesi, 2829 sayılı Yasa’nın 12. maddesinde düzenlenmişti:

“Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir…”

Bu düzenleme nedeniyle, uzun yıllar devlet memuru olarak görev yapsa dahi, herhangi bir nedenle bu görevden ayrılan kişiler ikramiye alamıyordu. Ancak 12. maddenin 1. fıkrasında yer alan “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve ...” ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edildi.

Ancak iptal kararı yürürlüğe girmeden, ‘5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ile; iptal edilen düzenlemenin çok benzeri yeniden Kanunlaşmış oldu. 

Böylece iptal kararı yürürlüğe girmeden önce yeni bir düzenleme yapılarak,  Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinde belirtilen hukuka aykırılık aynen korunmuş oldu. Daha açık anlatımla kanun koyucu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının etrafından dolanarak, kararı işlevsiz hale getirdi.

Bu –yeni- düzenleme; kamudan emekli olmadan ayrılan -hekimler de dahil olmak üzere- tüm kamu görevlilerinin ikramiye haklarını ortadan kaldırmaktadır.

Bu nedenle meslek odasına üye şikayetleri/başvuruları gelmiş, Yönetim Kurulu tarafından da emsal olması bakımından, dava açılmasına karar verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhinde ikame edilen davada red işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptalinin yanı sıra, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik 89. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı iddiasında bulunulmuş ve dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmiştir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!