Mecburi Hizmet Duyurusu


  • Temmuz 05, 2010
  • 4930

 

"MECBURİ HİZMET YASASI" HAKKINDA


     Bilindiği gibi kamuoyunda kısaca mecburi hizmet yasası olarak anılan, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu Ve Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 5 Temmuz tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5371 sayılı bu yasa ile yeni/müstakil bir mecburi hizmet kanunu yapılmamış, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa maddeler eklenmiştir.
    Bu kanun ile 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlüğü Dair Kanun'dan farklı olarak yan dal eğitimi almakta olan hekimlere de mecburi hizmet yükümlüğü getirilmiştir. Keza eski kanunda mecburi hizmet süreleri pratisyenlikte 2 yıl, uzmanlıkta iki yıl olmak üzere toplam 4 yılken, 5371 sayılı yasa ile getirilen ek maddeler ile mecburi hizmet süreleri de değişmiştir.
    1- Kanuna göre, yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile ve devlet memuru veya (ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi) sözleşmeli sağlık personeli olmalarına bakılmaksızın mecburi hizmet yapmakla yükümlüdür.
    2- Mecburi hizmet sürelerinin hesaplanmasında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6 grup oluşturulmuştur. Mecburi hizmetin hangi grupta yapıldığına bağlı olarak, mecburi hizmet süresi 300 ile 600 gün arasında değişmektedir. (Sürelerin hesabında fiilen çalışma esastır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.)
    3- Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç, personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenecektir.
    4- Tabipler, mecburi hizmet yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecektir. Ancak eksik kalan mecburi hizmet yükümlülükleri, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları mecburi hizmet yükümlülüğüne ilave edilecektir.
    5- Birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için mecburi hizmet yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.
    6- Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tâbi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

    YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ HEKİMLER NE YAPABİLİR?
    Kısaca "mecburi hizmet" adıyla anılan düzenleme, Yönetmelik, genelge, protokol, Tüzük vb. bir düzenleyici işlem ile değil, bizzat Yasa olarak karşımıza çıkmış durumda. Hukuk sistemimizde Yasanın iptali talebiyle doğrudan dava açılması ise mümkün değil. Çünkü yasaları sadece Anayasa Mahkemesi iptal edebiliyor ve bu mahkemeye de, sadece belli kişiler başvurabiliyor (Hukuken cumhurbaşkanı ile şu an mecliste olan partilerden CHP başvurabilir.) Yurttaşların hukuki tek seçeneği ise, bu Yasanın uygulanması sonucunda ortaya çıkan bir işlem vesilesiyle dava açmak ve bu davada işleme dayanak Yasa maddelerinin de Anayasaya aykırılığını ileri sürmek. Bu koşulda da, davaya bakan mahkemenin bu itirazları inceleyip, dosyayı Anayasa mahkemesine gönderme kararı vermesi gerekiyor.
    Bir işlem başlangıcı oluşturması amacıyla önerimiz, Mezun olan hekimlerin, Üniversite rektörlüğüne; uzmanlık eğitimini tamamlayan ve/veya yandal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin, Sağlık Bakanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak, diploma ve/veya uzmanlık/yandal belgelerinin kendilerine verilmesini talep etmeleri.
    Bu dilekçeye 60 gün içinde cevap verilmesi (ve tabii talebinizin red edilmesi) halinde, cevabın verildiği tarihten itibaren (size tebliğ edildiği tarihten itibaren) 60 gün içinde ekte yer alan dava dilekçesinden de yararlanarak, idare mahkemesine başvurabilirsiniz. Başvurduğunuz makamların 60 gün içinde cevap vermemesi halinde ise, talebiniz hukuken red edilmiş kabul edilir. Bu kez 60 günlük dava açma süresi,ilk 60 günlük sürenin bitmesinden itibaren işlemeye başlar. ayrıntılar hukuk büromuzdan öğrenilebilir.     

    İstanbul Tabip Odası     
    Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!