Disiplin Cezaları Affı


  • Temmuz 05, 2010
  • 3210

23 NİSAN 1999 � 14 ŞUBAT 2005 TARİHLERİ ARASINDA İŞLENMİŞ FİİLLER
     DOLAYISIYLA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI KANUNLAŞTI


     Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ile diğer kamu görevlileri hakkında 23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını bütün sonuçları ile affeden Kanun, "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun" adıyla, 04.07.2006 günlü Resmi Gazete�de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     1. Af kapsamına girmeyen suçlar; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları olarak sıralanıyor.
     2. Bu tarih aralığında işlenen ve af kapsamına giren fiillerden dolayı disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak, devam etmekte olanlar işlemden kaldırılacak, kesinleşmiş olan disiplin cezaları da uygulanmayacak.
     3. Sicil dosyalarında disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar, müracaat aranmaksızın dosyalardan çıkartılacak.
     4. Disiplin cezalarının affı geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyecek.
     5. Bu Kanun öncesinde disiplin cezasının iptali talebiyle dava açanlar yönünden ise; 30 gün içinde ilgili mahkemeye başvurup davaya devam etmek istendiğinin bildirilmemesi halinde, mahkeme tarafından karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.
     30 gün içinde davaya devam etmek istediğini bildirenler yönünden ise, davanın görülmesine devam olunacak Ancak davanın DAVACI/DİSİPLİN CEZASI ALAN ALEYHİNE SONUÇLANMASI HALİNDE BU KANUNLA GETİRİLEN AF HÜKÜMLERİ UYGULANACAK. Bir başka ifadeyle, dava devam edip aleyhe sonuçlandığı durumda dahi, af kapsamındaki disiplin cezaları için bu Kanun�dan yararlanmak mümkün olacaktır.;

     
İstanbul Tabip Odası
     Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!