"Tam Gün" İptal Davası Yeniden Açılıyor


  • Ağustos 25, 2010
  • 1834

CHP, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde 2010/29 esasında kayıtlı davayı açmıştır. Anayasa Mahkemesi ise 9 Nisan 2010 günlü toplantısında dosyayı görüşmüş ve dava dilekçesindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için iadesine ve bunun için 15 günlük süre verilmesine karar vermiştir.
Mahkeme kararı aynı gün duyurulmakla birlikte dava dilekçesinde saptanan ve giderilmesi istenen eksikliklere ilişkin gerekçeli kararın yazılıp, imzalanıp CHP’ye tebliğ edilmesinden sonra 15 günlük süre başlamaktadır. CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre verilen süre içinde gerekli eksiklikler giderilerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sayfasında açıklanan kararında CHP tarafından iptali istenilen maddelere yer verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, Şubat ayında yayınlanmasının hemen ardından Yasa’nın içerdiği Anayasa’ya aykırılıklar ve iptali için başvurulması istenen maddelere ilişkin bir çerçeve hazırlığı CHP’ye iletmişti. CHP'nin başvurusu ile TTB'nin hazırladığı metne ilişkin kimi çevrelerce yaratılmak istenen bilgi kirliliği nedeniyle TTB internet sayfasının arşivinde bulunan çalışmaya bir kez daha bu açıklamamız ekinde yer veriyoruz. TTB'nin Anayasa'ya aykırılık ve iptal metninde 5947 sayılı yasanın bir bütün olarak hekimlerin haklarını ve sağlık ortamını bozan sonuçları 8 konu başlığı altında tartışılmıştır. 29 sayfalık metnin kolay okunup anlaşılabilmesi için birbiri ile bağlantılı konular aynı başlık altında ortak Anayasa’ya aykırılık gerekçeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Hekimlerin kamuda, ya da özelde hangi kurumda olursa olsun çalışmalarına getirilen sınırlamalar da 4 no’lu konu başlığı altında değerlendirilmiştir. İleri sürülen iddiaların aksine, Üniversite dışında Sağlık Bakanlığı dahil bütün kamu sağlık kuruluşları yönünden serbest çalışma hakkına olanak sağlayan 2368 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran 5947 sayılı Yasanın 19. maddesinin a) bendi ile bütün alanlara çalışma sınırlamaları getiren 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin 2 ve 3. fıkralarını değiştiren Yasanın 7. maddesinin de Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek Anayasa Mahkemesi’ne iptali için dava açılması talebinde bulunulmuştur.

Sıra No
Esas Sayısı
Konusu
İnceleme Evresi
Verilen Kararın Sonucu
         
1

2010/29

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili Kemal ANADOL

21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
1- 1. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin dördüncü fıkrasının,
2- 3. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
3- 4. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin;
a- Birinci fıkrasının son tümcesinin,
b- İkinci fıkrasının son tümcesinin,
4- 5. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yasa’nın 58. maddesinin (h) fıkrasının,
5- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 57. maddesinin son tümcesinin,
6- 7. maddesiyle değiştirilen, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin;
a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin,
b- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesinin,
7- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen ek 12. maddesinin;
a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,
b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresinin,
8- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in,
9- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının;
a- Birinci bendinde yer alan “… geçmemek üzere…” ibaresinin,
b- İkinci bendinin,
c- Üçüncü bendinin,
10- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26’nın,
11- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “… ve (d) …” ibaresinin,
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

Dava dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için 15 gün süre verilmesi amacıyla İADESİNE OYBİRLİĞİYLE,


Bu HABERİ Paylaş!