SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TOPLANTISINDA ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN "TAM GÜN" KARŞITI AÇIKLAMA


  • Ağustos 25, 2010
  • 1469

Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin katılımıyla, 13 Ocak 2010 tarihinde bir basın toplantısı düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığı ile Hükümet'in "hekimleri yok sayan, önerilerini dikkate almayan" yaklaşım ve yasa tasarılarına karşı, hekimlerin de sağlık ortamının her alanında görüş ve tepkilerini  gösterecekleri, gerekirse Bakanlığın tüm kurul ve komisyonlarından çekilmenin gündeme getirilebileceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Antalya'da çok sayıda hekimin katılımıyla  gerçekleştirilmekte olan Sağlık Bakanlığı Müfredat Komisyonları Toplantısı'na katılan yaklaşık 100 öğretim üyesi, bugün (16 Ocak 2010) saat 12.30'da, "tam gün" yasa tasarısına karşı görüşlerini bildiren bir basın toplantısı düzenlediler. Son gelişmelere dair tepkilerini ifade ettiler.


16.01.2010

TIPTA UZMANLIK KURULU KOMİSYONLARI ÇALIŞTAYI'NA KATILAN
ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KAMUOYUNA

Bizler, Tıpta Uzmanlık Kurulu komisyonlarında görev alan eğiticiler, uzmanlık alanlarına yönelik müfredat oluşturma ve uzmanlık eğitiminin standardizasyonunu sağlama çalışmalarının içinde yer almak üzere bu ortamda biraraya geldik. Amacımız, ülkemizde uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamaktır. Ancak, güncel bir gelişmenin, bizlerin bu yöndeki çabalarının önünde önemli bir engel oluşturduğunu görüyoruz. Bu güncel gelişme, hepinizin çok iyi bildiği "Tam Gün" Yasa Tasarısı'dır. Bu yasa tasarısının önümüzdeki hafta Mecliste kabul edilerek yasallaşması bekleniyor.

Hükümetin TBMM’ye sunduğu "Tam Gün" Yasa Tasarısı, daha fazla tıbbi işlem, daha fazla kazanç anlayışının hakim olduğu performans uygulamaları üzerine kurulu bir sistemdir. Yasa, esas olarak, mesai içi ve mesai dışı olarak döner sermayeden ek ödemenin dağıtımını temel alan bir düzenlemeyi içermektedir.

"Tam Gün" Yasası ile getirilecek olan performansa dayalı ödeme sisteminin en önemli etkisi eğitim üzerine olacaktır. Bu yasanın uygulamaya girmesiyle birlikte, tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimine ayrılan süre, özellikle de hasta başı eğitim süresi azalacak; eğitim, araştırma ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi iyi hekimlik değerlerinden ödün vermek kaçınılmaz olacaktır.

Sağlık eğitiminde ve hizmet sunumunda ekip çalışması temel iken, bu Yasa, gerek hekimler ile diğer sağlık çalışanları arasında, gerekse hekimlerin kendi aralarında daha fazla kazanabilme amaçlı rekabetin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durum çalışma barışını bozacak; eğitimin ve hizmet sunumunun olumsuz etkilenmesine ve aksamasına neden olacaktır.

Bu yasayla birlikte, endikasyonsuz müdahaleler, etik olmayan uygulamalar ve uygulama hataları artacak; hasta başına düşen muayene süresi ise azalacaktır.

Yasa, ne hekimlerin ne de diğer sağlık çalışanlarının kamusal haklarına herhangi bir katkı sağlamayacağı gibi, yeni kesintilerle hak kayıplarına yol açacaktır. Daha fazla kazanabilmek için haftanın yedi günü 24 saat çalışmak zorunda kalacak olan sağlık çalışanlarının sunacakları hizmetlerde nitelik kayıpları yaşanacak ve halkımız bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bir hekimin 100. hastası olarak muayene olmak ister misiniz?

Genel Sağlık Sigortasının uygulandığı ülkemizde, sigorta kapsamı içinde yer alan kişilerin sayısı giderek azalırken, her geçen gün hastanelere hastalar tarafından ödenen katkı ve katılım paylarının giderek arttığına tanık oluyoruz. "Tam Gün" Yasası sağlık sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Sağlık kurumlarının birer işletme olarak görüldüğü, piyasa anlayışının hakim olduğu bir sistemde gerçek anlamda bir tam günden söz edilemez.

"Tam Gün" Yasasının “tam” olabilmesi, vatandaşın birinci basamaktan son basamağa, yani üniversite hastanelerine kadar hiçbir katkı payı ödemeden sağlık hizmeti alabilmesi, ilaç ve diğer sağlık harcamalarının tamamının devlet tarafından karşılanması halinde mümkün olacaktır.

"Tam Gün" Yasası, tıp fakültelerinin temel işlevi olan eğitim ve araştırmayı özendirici olduğunda, hekimlere ve diğer sağlık personeline “performans puanı karşılığı” ek ödeme yerine, emeklerini karşılayacak düzeyde, emekliliğe yansıyan bir temel ücretin verilmesini sağladığında “tam” olacaktır.

Hekim ve uzman hekim yetiştiren, eğitici, araştırmacı, sağlık hizmeti üreticisi olan bizler, “tam” olduğunda bu yasayı destekleyeceğiz.


Bu HABERİ Paylaş!