15. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI İZMİR'DE YAPILDI


  • Ağustos 25, 2010
  • 1603

15. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 4-6 Aralık 2009 tarihleri arasında İzmir’de  gerçekleştirildi. Kurultaya 313 hekim katıldı. 16. TUEK, Aralık 2010’da İstanbul’da yapılacak.

XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir Tabip Odası ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Kurultay’a 55 uzmanlık derneğini temsilen, değişik üniversite ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan ve özel sektörde çalışan, 313 akademisyen, uzman ve asistan hekim katıldı.

Kurultayın ilk gününde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı salonlarında, uzmanlık derneklerinin temsilcilerinden toplam 138 kişinin katılımı ile altı çalışma grubunun TTB-UDEK VII. Genel Kurulu toplandı. Çalışma grupları toplantılarda eylem planları gözden geçirilerek güncellendi ve hazırlanan raporlar ertesi gün Kurultay katılımcılarına sunuldu. Çalışma gruplarının adlarından ve hazırlanan raporların ana hatlarından bahsetmek gerekirse:

1-Etik Çalışma Grubu: Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavuzu, Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis Kılavuzu, Yeni Tıp Teknolojileri - Nanoteknoloji Etik Kılavuzu gibi kılavuzların hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda bu raporların basımının yapılıp uzmanlık derneklerine iletilmesi talebi gündeme geldi.

2-Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Uzmanlık Dernekleri’nin toplum sağlığı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda var olan yapılanmanın desteklenmesi, ortak yapılan çalışmaların sayıca artırılması, ilgili sürecin dernekler aracılığı ile bütün üyelere aktarılmasının sağlanması konularında karar alındı.

3-Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin, Uzmanlık Dernekleri tarafından düzenli olarak kredilendirilmesi, kredilendirmenin sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinde önem kazanması kararlaştırıldı.

4-Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu: Uzmanlık Dernekleri’nin TTB ile birlikte işbirliği içerisinde, alanlarındaki insan gücü planlamasına başlamaları, bu konuda TTB’nin birikimi ve Türk Cerrahi Derneği’nin konu ile ilgili yapmış olduğu özgün çalışmanın sonuçlarından yararlanılması kararlaştırıldı.

5-E-sağlık Çalışma Grubu: Sağlık bilişimi eğitiminin geliştirilmesi, sanal ortamdaki tıbbi bilgilerin doğruluğunun sağlanması, elektronik hasta dosyalarının mahremiyetinin korunması ve tele tıp ile ilgili düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. E-sağlık çalışma grubu ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.

6-İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: İlaç ve teknoloji konularında politikalar geliştirmek, bağımsız bilgi kaynakları oluşturmak, tedavi tebliğlerine ilişkin çalışmalar yapmak ve tedaviye ulaşımı olumsuz etkileyen konularda müdahale etmek kararlaştırıldı. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca aynı gün içerisinde bir başka salonda, Uzmanlık Dernekleri Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) temsilcileri bir toplantı gerçekleştirildi. TTB-UDEK ile ATUB arasında yürütülen işbirliği konusu dernek temsilcileri ile paylaşıldı, bu işbirliğinde uzmanlık dernekleri düzeyinde etkileşimin sağlanması kararlaştırıldı.

Kurultayın ikinci günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayıt ve açılış konuşmalarından sonra, sabah oturumlarında iki panel, öğleden sonra ise bir panel ile Kurultay’ a devam edildi. Panellerde işlenen temel konular “Tam Gün Yasa Tasarısı”, “Tıpta Uzmanlıkta Yeterlik” ve “İlaç ve İlaç Teknolojisi” konuları oldu. İkinci Kurultay günü, katılımcıların ve konuşmacıların beraber katıldığı kurultay kokteyli ile son buldu.

Kurultayın üçüncü ve son günü, aynı merkezde toplanıldı, gerçekleştirilen toplam dört panelde malpraktis, insan gücü planlaması, sürekli tıp eğitimi konuları işlendi. Son panelde TTB Asistan Hekimler Konseyi (AHEK) üyelerine söz verildi. XV. TUEK günün sonunda geleneksel toplu fotoğraf çekiminden sonra sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!