5947 sayılı “tam gün” yasası ve iptal kararı sonrasında üniversite çalışanları için bilgi notu


  • Ağustos 25, 2010
  • 2871

 

1-ÇALIŞMA ESASLARI YÖNÜNDEN

CHP tarafından
36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yönünden başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından sadece 36. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesi Anayasa’ya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.
Bu durumda madde şu hale dönüşmüştür;

Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.

Öğretim elemanının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58 inci madde hükümleri uygulanır.

Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.”

İlgili cümlenin iptali sonrasında; Üniversite öğretim üyeleri yönünden kısmi çalışma statüsü ortadan kalkmıştır. Üniversite öğretim üyeleri artık sadece ve sadece devamlı statüde çalışacaklar ve tıpkı kamu çalışanları gibi, mesai sonrasında mesleklerini serbest olarak icra edeceklerdir. 

5947 sayılı Kanun’un 20. Maddesi gereğince bu düzenleme bir yıl sonra (30.01.2010 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

2- KAMU KURULUŞLARI VE VAKIFLARDA GÖREVLENDİRME YÖNÜNDEN
CHP tarafından; 38. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının “Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler  döner sermayeden yararlanamaz.” biçimindeki son tümcesi ile eklenen ikinci fıkrasının “Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.” biçimindeki son tümcesi götürülmüştü.
Her iki tümce yönünden de iptal istemi reddedildi. Madde yukarıdaki haliyle 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girdi.

3- DÖNER SERMAYE YÖNÜNDEN

CHP sadece 2547 sayılı Yasa’nın 58. maddesinin (h) fıkrasını götürmüştü. Buna göre;

h) Yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usulleri, yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeye yönelik başvuruyu reddetti. Dolayısıyla YÖK tarafından bir döner sermaye yönetmeliği çıkarılacak ve “performans” sistemine geçilecek. Madde yukarıdaki haliyle ((c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafında yer alan “Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır” düzenlemesi hariç;  01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

4- MÜSTAFİ SAYILMA YÖNÜNDEN

GEÇİCİ MADDE 57- Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” düzenlemesi getirilmişti.

Maddenin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesi de Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.06.08.2010

 

Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!