TAM GÜN KÖLELİK DEĞİL, TAM GÜN HEKİMLİK İSTİYORUZ!

Değerli meslektaşımız,
Sağlıkta yaşanan “dönüşümü” yakından izlediğinizi düşünüyoruz. Her birimizi (işyeri hekimi, sağlık ocağı hekimi, toplum sağlığı merkezi hekimi, aile hekimi, öğretim üyesi, muayenehane hekimi, acil hekimi, kurum hekimi, asistan hekim, pratisyen hekim, uzman hekim…) etkileyen düzenlemelerin bu aşamasında “Tam Gün” ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa tasarısı kapıda duruyor.

Bugün itibariyle “Tam Gün” Yasa tasarısının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda alt komisyon görüşmeleri başlamış durumdadır.

TTB ve İstanbul Tabip Odası açısından bu yasa tasarısının amacı, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile birlikte Sağlıkta Dönüşüm Programı içerisindeki yeri, çok berraktır: (10 soruda tam gün) güvencesiz, uzun süre, daha düşük ücretle çalışılacak bir ortam... Kısacası tam gün kölelik!

Tasarı yasalaştığı takdirde halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı, daha nitelikli hizmet alması ve nitelikli tıp eğitimi açısından olumlu bir katkı sağlayacağını beklemek de mümkün değildir.

Hekimlerin bulunduğu hemen her ortamda yapılan değerlendirmeler bu tasarıların hedefinin anlaşıldığını gösteriyor. Memnuniyet verici bir diğer yan ise Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır savunduğu ve bu dönem de Ekim 2008’den başlayarak muhataplarına ilettiği taleplerin herkesçe sahiplenilmesidir: (Ücretlerimiz, Fazla Çalışma, Nöbetler Broşürü)

Kısacası ekibin diğer üyeleri ile birlikte nitelikli hizmet sunmamızın koşullarını sağlanması, emekliliğe yansıyan ücret iyileştirmesi bugün her zamankinden daha fazla mümkündür.

Bu anlayışla, son olarak 14 Mayıs 2009 tarihinde Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmede TTB Merkez Konseyi aynı ısrarı göstermiştir. (TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Görüşmesi) 26 Haziran 2009 Cuma günü ise TBMM ilgili komisyonuyla görüşme yapılması gündemdedir.

Bu çabalarımızın karşılığını alabilmemiz doğrudan hekimlerin sahiplendiklerini gösteren eylem ve etkinliklerden geçmektedir. Bu bağlamda, 24 Haziran 2009 tüm ülkede esnek çalışmayı dayatan “tam gün” tasarısına hayır diyen binlerce hekim tabip odalarının çağrısıyla uyarı etkinlikleri gerçekleştirdi. İstanbul'da da bine yakın hekim Odamızın çağrısıyla İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bir araya geldi ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bir yürüyüş gerçekleştirdi.TTB’nin inatla sürdürdüğü çizgi son 2-3 ay içerisinde işyeri hekimliği alanında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı genelgede, YÖK’ün rotasyon kararının ve bugün de tıp eğitimi anabilim dallarının kapatılmasının durdurulmasında somutlanmıştır.

Taleplerimizin gerçekleşmesi için yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu süreçte tüm meslektaşlarımızın desteği büyük önem taşımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak daha iyi bir hekimlik ortamı ve sağlık hizmeti için hekimlere ve halka karşı sorumluluklarının bilinci ve örgütlü olmamızın verdiği güçle gereğini yapma kararımızı bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz.

Tam gün kölelik değil, tam gün hekimlik istiyoruz!

İSTANBUL TABİP ODASIAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası