12 MART PERŞEMBE GÜNÜ SAĞLIK İÇİN ACİL EYLEME


  • Ağustos 24, 2010
  • 1618

Sağlık meslek odaları, işçi ve kamu çalışanı sendikaları 10 Mart Salı günü 12.00'da İstanbul Tabip Odası’nda “SAĞLIK İÇİN ACİL EYLEMDEYİZ” çağrısıyla ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Basın toplantısında 12 Mart ve 14 Mart tarihlerinde “Tıp Haftası” kapsamında gerçekleştirilecek "Acil Eylem" ve "Sağlık Hakkı Yürüyüşü"nün çağrısı yapıldı ve tüm emek kesimleri eylemlere destek olmaya çağırıldı.

 

 

 


12 MART 2009 GÜNÜ SAĞLIK İÇİN HEP BİRLİKTE ACİL EYLEMDEYİZ

10.03.2009

Basın Açıklaması
 
Kamu Çalışanları, İşçiler, Eczacılar, Diş Hekimleri, Veterinerler, Avukatlar, Mimarlar, Mühendisler, Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler, Sağlık Çalışanları, Hekimler …
12 MART 2009 GÜNÜ SAĞLIK İÇİN HEP BİRLİKTE ACİL EYLEMDEYİZ

Türkiye’de 2008 Kasım ile 2009 Şubat ayları arasında 883 bin kişi sosyal güvencesini kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin acil servislerine 2008 yılı Kasım ayında 4 milyon 561 bin hasta müracaat etti. 2009 Ocak ayında ise bu sayı 822 bin arttı ve 5 milyon 383 bine çıktı.
Bu iki rakam arasındaki büyük benzerlik bir tesadüf değil.
Ekonomik kriz ve işten çıkarmalar nedeniyle sosyal güvencesini kaybeden yurttaşlarımız sağlık hakkını da kaybediyor. Bu durumda, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Genel Sağlık(sızlık) Sigortası (G$$) nedeniyle, şimdilik ücretsiz olarak muayene olabileceği tek yer olan acil servislere müracaat ediyor. Dolayısıyla acil servislere başvurular her geçen gün hızla artıyor.
Sadece bu iki istatistiki veri artışı bile yaşanan ekonomik krizin sağlık hakkımızı nasıl kötü etkilediğini açık olarak gösteriyor.
G$$’yle birlikte muayene ücretlerine yüzde 400 zam yapılması… Yeni getirilen katılım payları… Aynı branşta 10 gün süreyle ikinci muayene kısıtlaması… Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağlık hizmetlerinin sayısında, süresinde ve çeşidinde sınırlama yapma yetkisinin verilmesi… AKP Hükümeti döneminde özel hastanelere giden sigortalıların ödemek zorunda kaldıkları, miktarı milyarlarca lirayı bulan “ilave ücret”ler… IMF’nin kamu sağlık harcamalarının düşürülmesi baskısı… Daha stand-by anlaşması imzalanmadan Sağlık Bakanlığı bütçesinde yapılan kısıtlama… TBMM’den geçtiği takdirde kamu hastanelerini kârlılık esasına göre çalışan işletmelere dönüştürecek olan Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı…
Sadece bu düzenlemeler göz önüne alındığında bile 29 Mart seçimlerinden sonra tablonun çok daha kötüleşeceği görülüyor.
Sağlık çalışanları, sağlık alanında yaşanan bu erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için “İş Güvencesi/Can Güvencesi/Gelir Güvencesi/Mesleki Bağımsızlık Güvencesi/Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi” talepleriyle eyleme geçiyor.  12 Mart 2009 Perşembe günü tüm ülkede, bütün sağlık kurumlarında işe 2 saat geç başlayacak; 08.00-10.00 saatleri arasında acil servislerin önünde toplanarak görüşlerini, tepkilerini, taleplerini hastalarla ve kamuoyuyla paylaşacaklar.
Haklarımız ve geleceğimiz için birleşik mücadelenin önemine ve gerekliliğine inanan örgütler olarak, kriz bahanesiyle ümüğümüzün sıkılmasına, işimizin, umutlarımızın ve geleceğimizin elimizden alınmasına, haklarımızın tırpanlanmasına ve faturanın çalışanlara ve yoksul, işsiz toplum kesimlerine çıkartılmasına sessiz kalmayacağız, izin vermeyeceğiz.
12 Mart 2009 Perşembe günü saat 08.00 -10.00 arasında sağlık hakkı için hep birlikte eylemde olacak, 14 Mart 2009 günü Taksim’de yapılacak olan Sağlık Hakkı Yürüyüşü’ne katılacağız.

                                                                      Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

DİSK/KESK/TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK-İŞ İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU
SES İSTANBUL ŞUBELERİ/DEV SAĞLIK-İŞ/İSTANBUL TABİP ODASI  / İSTANBUL ECZACI ODASI/İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI/İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI/İSTANBUL BAROSU/İSTANBUL TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU/İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERLER ODASI

NOT: DİSK, KESK ve TTB’nin sağlık alanındaki örgütlenmeleriyle ülkenin bütün sağlık kurumlarında aktif yer alacakları bu eylemliliklere;TMMOB İstanbul il Koordinasyon Kurulu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Barosu ve İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası ve Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu İstanbul düzeyinde düzenlenecek eylemliliklere destek vererek katılacaktır. 

z12 Mart 2009 “Acil” Eylemde özen gösterilecek kurallar:
Tüm hekimler ve sağlık çalışanları eylem süresince her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem göstermelidir. Bu amaçla;
I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecektir.
II- Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir.
III- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.
IV- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalıdır.
V- Bu hususlar TTB, SES ve Dev Sağlık-İş yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Not: İstanbul’daki emek ve meslek örgütü yöneticilerinin katılacağı Acil Eylem Basın Açıklaması 12 Mart 2009 günü saat 09.00’da Okmeydanı Hastanesi’nde yapılacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!