Kurum Hekimlerinin Mağduriyeti Giderilmelidir


  • Ekim 11, 2022
  • 738

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT), mahalli idarelerde, mediko sosyal hizmetlerde görev yapan ve özlük hakları açısından farklı statülere tabi olarak çalışmakta olan (657, 399, sözleşmeli) kurum hekimleri; kamu personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak hizmetler dâhilinde ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri vermektedirler.

Aynı zamanda görev yaptıkları kurumun iş yeri hekimliği hizmetini de yürütmektedirler.

Kurum hekimleriyle Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı hastane ve diğer sağlık birimlerinde aynı unvan ve kademede görev yapan hekimler arasında ciddi ücret farkları mevcuttur.

Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversite Hastanelerine bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler döner sermaye gelirlerinden pay almakta iken kurum hekimlerinin maaş dışında ek bir gelirleri bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın emeğinin değersizleştirilmesini kabul etmiyor ve maruz kaldıkları ayırımcılığa son verilerek yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.

İstanbul Tabip Odası

 


Bu HABERİ Paylaş!