AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1703

 

DANIŞTAY 10. DAİRESİ; AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA ÖNCEKİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA EK OLARAK, 25. MADDENİN 2. FIKRASI İLE 31. MADDESİNİN 1. FIKRASININ “J” BENDİNİN DE YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

Hatırlanacağı gibi 15 Şubat 2008 tarihinde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine ilişkin; TTB, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri ve hekimler tarafından çok sayıda davalar açılmış, Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 22.07.2008 tarihinde, Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrası, 25. maddenin 1. fıkrası, 38. maddesi ve Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili görüşümüzü ve maddelere ilişkin gerekçeleri web sitemizde yayınlamıştık. Hukuk Büromuz tarafından açılan davada da yürütmenin durdurulması kararı verildi. 
Danıştay 10. Dairesi tarafından, daha önce yürütmesi durdurulan maddelere ek olarak, bu kez 25. maddenin 2. fıkrası ile 31. maddenin 1. fıkrasının (j) bendinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Diğer maddelere ilişkin yürütmenin durdurulması istemi ise reddedildi.
25. maddenin 2. fıkrasında; “ilgili dallardaki uzman tabiplerin sorumluluğunda” ancak işleten adına ruhsatlandırılan laboratuvar ve radyoloji ünitelerinin bulundurulabileceği veya bu hizmetlerin Bakanlıkça ruhsatlandırılmış kuruluş ve/veya hastanelerden karşılanabileceği düzenlenmekteydi. Mahkeme bu düzenlemeyi; “laboratuar ve radyolojik tetkiklerin kapsamını tebliğe bırakması nedeniyle” hukuka aykırı buldu.
38. maddenin 1. fıkrasının (j) bendinde ise; “Tıp merkezlerinde, 38 inci madde uyarınca yayımlanan tebliğde belirtilenler haricindeki  cerrahi müdahalelerin yapılamayacağı düzenlemesi yer almaktaydı. Mahkeme bu hükmün de 38. maddede öngörülen tebliğe yollamada bulunduğu için hukuka uygun olmadığına karar verdi. 
Red edilenler diğer maddeler yönünden ise, Danıştay İdari Davalar Kurulu’na itirazlarımızı sunmuş bulunmaktayız.
  
06.11.2008
Hukuk Bürosu


Ek
Danıştay 10. Dairesi ‘nin kararı İçin Tıklayınız.

  Hukuk Büromuz tarafından 15.04.2008 tarihinde, Yönetmeliğin; 4. ve 5. maddelerinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin, 7. maddesinin 2. fıkrasının, 8. maddesinin 2. fıkrasının, 9. ve 17. maddelerinin, 18. maddesinin 1. fıkrasının 1/a numaralı ekin 1. bölümünün 11. maddesinin, yine aynı ekin 2. bölümünün 11. ve 12. maddelerinin, 23. maddesinin 1. ve 5. fıkralarının ve bu düzenleme doğrultusunda 1/a numaralı ekin ruhsat başvurusu için tıp merkezinin koordineli çalışacağı hastaneyle yapılmış sözleşme şartını öngören 1. bölümünün 9. maddesinin, 25. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarının, 31. maddesinin 1. fıkrası (j) bendinin, 38. maddesinin, Geçici 2. maddesinin 2., 4. ve 5. fıkralarının, Geçici 3. ve 4. maddelerinin öncelikle yürütmelerinin durdurulması ile iptali talebiyle dava ikame edilmişti


Bu HABERİ Paylaş!