Meslektaşlarımızın Dikkatine! Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi Değişti


  • Ocak 03, 2020
  • 818

Değerli meslektaşlarımız;

Gerek Türk Tabipleri Birliği merkezi üye kayıt programına geçiş yapılmış olması, gerek üyelik işlemleri için gereken birçok belgenin artık elektronik ortamdan sağlanabiliyor olması, gerek birden fazla ilde çalışmanın mümkün hale gelmesi gibi hekimlerin çalışma koşullarında ve biçimlerinde köklü değişikliklerin olması, Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi’nin birçok sorunun çözümünde yetersiz kalmasına neden olmuştur.

Bu nedenle, 25.12.2010 tarihinden bu yana yürürlükte olan TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi’nde günün getirdiği koşullar doğrultusunda kimi değişiklikler yapılması gerekmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından hazırlanarak, 22.11.2019 tarihinde yürürlüğe konan ve tüm tabip odalarının uymakla yükümlü olduğu yeni Yönerge’ye http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:2019-11-27-12-56-23&catid=8:ygeler&Itemid=34 linkinden ulaşmanız ve üyelik, aidat, nakil, istifa gibi her konuda ayrıntılı düzenlemenin yer aldığı Yönerge’yi incelemeniz mümkündür.

Biz Yönetim Kurulu olarak birkaç değişikliği ve yeni düzenlemeyi meslektaşlarımızın dikkatine sunmak isteriz. 

22.11.2019 tarihinde yürürlüğe giren, TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi doğrultusunda;

1- Birden fazla tabip odası bölgesinde çalışan hekimler, üye oldukları tabip odası dışında, çalıştıkları diğer ilin tabip odasına da “kayıt” yaptırmak zorundadır.

Birden fazla tabip odası bölgesinde çalışan hekimler yönünden, Yönerge’nin 5. maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Bu düzenleme gereğince, birden fazla tabip odası bölgesinde fiilen çalışmanız olması durumunda, zorunlu üyelik kaydını gerektiren ve sürmekte olan en eski tarihli çalışmanızın bulunduğu yer tabip odasındaki üyelik kaydınız devam edecektir. Seçme seçilme hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü gibi, bütün üyelik hak ve yükümlülükleri bu tabip odasına karşı devam edecektir.

Çalışmanızın bulunduğu diğer illerdeki tabip odalarına ise kayıt olmanız gerekecektir. Bu kayıt, odaya üyelik değildir. Kaydınız ikinci işin yürütüldüğü tabip odasında, “Başka Odaya üye olup da Oda bölgesinde çalışacak hekimler kütüğü”nde tutulacaktır. Bu kaydın tutulabilmesi için yine Yönerge’nin 2. maddesinin 1. fıkrasında sıralanan, üyelik için gereken belgeler istenecek ve sadece kayıt ücreti alınacaktır. Bu kayıt işlemi hekim için aidat yükümlülüğü getirmediği gibi, hekime ikinci işi nedeniyle kayıt olduğu odada seçme ve seçilme hakkı da vermemektedir.

Yönerge’nin 5. maddesi doğrultusunda, başka bir tabip odasına üye olmakla birlikte, odamız bölgesinde de (İstanbul ve Yalova) çalışan her tabibin meslek kuruluşumuza kayıt olması zorunludur. 

Bu durumda olan hekimlerin, vakit kaybetmeksizin kayıt için meslek kuruluşumuza başvurması gerekmektedir.

2- 65 yaşını dolduran üyelerimizden, “mesleki faaliyetlerini sona erdirmiş olmak” koşuluyla aidat alınmayacaktır.

65 yaşını dolduran üye hekimlerden aidat alınmasına yönelik tabip odaları arasında farklı uygulamalar yapılmaktaydı. Kimi oda 65 yaşını dolduran üyelerden aidat almazken, kimisi aidat almamayı çalışmama koşuluna bağlamıştı, kimisi ise 65 yaştan sonra da aidat ilişkisini devam ettirmekteydi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, uzun yıllardır 65 yaşını dolduran üyelerimizden aidat alınmamaktaydı.

Ancak Türk Tabipleri Birliği, bu konuda uygulamada ülke çapında birliğin sağlanması amacıyla Yönerge’ye yeni bir düzenleme ekledi. Yönerge’nin 6. maddesinin 6. fıkrası ile; 

“Herhangi bir mesleki faaliyeti bulunmamak kaydıyla 65 yaşını dolduran üyelerden, 65 yaşını doldurdukları yılı takip eden yıldan itibaren üyelik aidatı alınmaz.”

düzenlemesi yapıldı.

Bu düzenleme gereğince, 65 yaşını doldurmuş olan ve mesleki faaliyetine devam eden üyelerimiz için 01.01.2020 tarihinden itibaren yeniden aidat tahakkuk ettirmeye başlayacağımızı önemle bildiririz.

3- İstifa taleplerinin ıslak ya da elektronik imzalı dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

Önceki dönemlerde, faks ya da elektronik posta ile meslek kuruluşumuza gönderilen istifa talepleri işleme konulabilmekteydi.

Ancak TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi’nin 8. maddesinin 3/a bendinde yapılan düzenleme ile, bu tarihten itibaren sadece ıslak imzalı ve elektronik imzalı istifa dilekçelerini işleme almamız mümkün olacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu

 


Bu HABERİ Paylaş!