Hekimlik etiği böyle bir suça alet edilemez!


  • Eylül 12, 2019
  • 517

Değerli Meslektaşımız,

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, İstanbul’daki hastanelerden Polikistik Over Sendromu tanısı almış ve  kürtaj olmuş kadınların kişisel verilerine ulaşma isteminde bulunmuştur. Bu talep, hem meslek etiğine uygun değildir; hem de suçtur. 

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde: 9, Sır Saklama Yükümlülüğü’nü tanımlamakta ve “Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” denmektedir.

6688 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Madde 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli alınması şarttır.

Türk Ceza Kanununa Madde: 135’e göre de hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

AİHM de “sağlık verilerinin gizliliğine saygı” konusunu, Sözleşme’ye taraf devletlerin yasal sistemlerinde temel bir ilke olarak kabul etmektedir. 

Özetle, hastalara ait kişisel verileri paylaşmak meslek etiğine aykırıdır, ceza kanunu düzenlemesi yönünden de suçtur. Bu verileri paylaşmanız konusunda, herhangi bir baskı görmeniz durumunda meslek örgütünüz olarak yanınızdayız. Hekimlik etiği böyle bir suça alet edilemez! 

Aslolan hekimliktir!

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu Haberi Paylaş!