Dr. Yaşar Ulutaş’ın Aile Hekimliği Sözleşme Feshi Kabul Edilemez!


  • Kasım 20, 2018
  • 2041

TTB Merkez Konseyi Üyemiz Dr. Yaşar Ulutaş'ın Aile Hekimliği sözleşmesi Adana Valiliği tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. 

TTB insan eliyle uygulanan şiddet ve sonrasında yaşanan ölüm ve acılara engel olmak, kaygılarını paylaşmak amacıyla 24 Ocak 2018 tarihinde, her türlü savaş ve şiddete karşı olduğunu “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bildirisini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunun üzerine TTB Merkez Konseyi Üyeleri gözaltına alınmış, soruşturmalar başlatılmış, davalar açılmıştı. Önce TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör'ün aile hekimliği sözleşmesi, şimdi de Dr. Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesi feshedilerek, hekimliğin ilke ve değerlerini, yaşam hakkını savunanlar cezalandırılmıştır.

TTB Aile Hekimliği Kolumuzun kurucularından olan Dr. Yaşar Ulutaş, aile hekimlerinin bir çok hak kaybı ve sorununda, ‘Cumartesi nöbeti’ eylemlerinde, hastalar tarafından öldürülen, darp edilen, hakaret edilen meslektaşlarının cenazelerinde, mahkemelerinde, protestolarında bulunarak, meslektaşlarının yanında yere alarak dayanışma içinde olmayı, iyi hekimlik değerlerini savunmayı görev bilmiştir.

TTB öncülüğünde başlatılan ‘aşı candır hayat kurtarır’ kampanyasının öncülerinden olmuş, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan bir çok sorunu toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının temel çalışma haklarını gözeterek ortak çözümler geliştirmeye gayret etmiştir. TTB Yüksek Onur Üyeliği döneminde de meslek ilke ve değerlerin gelişmesine katkı sunmuştur.

TTB’ye, hekimlere, aile hekimlerine, sağlık çalışanlarına ve topluma yönelik bu cezalandırma derhal durdurulmalı, sözleşme fesihleri iptal edilmeli, arkadaşlarımızın ve hastalarının mağduriyetleri acilen giderilmelidir.

İstanbul Tabip Odası olarak, bu haksız, hukuksuz, adaletsiz sözleşme feshine karşı hak yerini bulana dek mücadele edeceğimizi bildirir, meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve halkımızın duyarlı davranacağı inancıyla saygılarımızı sunarız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!