Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Divanı Belirlendi


  • Ağustos 19, 2010
  • 2809


     TEMSİLCİLER KURULU DİVAN ÜYELERİ
     1. Dr. Güray Kılıç / Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
     2. Dr. Serkan Emre Eroğlu / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
     3. Dr. Muzaffer Kaşar / Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
     4. Dr. Gürcan Bahadır / Kartal/Karlıktepe Sağlık Ocağı
     5. Dr. Kemal Behzatoğlu / İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
     6. Dr. Süheyla Ağkoç
     7. Dr. Metin Yanık / Özel Maltepe Dünya Hastanesi

     YEDEK ÜYELER
     1. Dr. Bora İnce / Paşabahçe Devlet Hastanesi
     2. Dr. Fehmi Narter / Üsküdar Devlet Hastanesi
     3. Dr. Ali Kocataş / Bayrampaşa devlet Hastanesi
     4. Dr. M. Burak Aktuğlu / Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
     5. Dr. Vahit Sözüer / Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi     TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 

     04/09/2007 TARİHLİ Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı
     2007 Eylül ayı Temsilciler Kurulu toplantısı 4 Eylül Salı günü saat 18.00�de İstanbul Tabip Odası�nda yapıldı.
     Toplantıda görüşülen gündem maddeleri :
     1. Temmuz-Ağustos ayları Oda faaliyet raporu
     2. Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve nöbet sorunu
     3. Seçim sonrası süreçte öncelikli sağlık gündeminin belirlenmesi
     1. Gündem Maddesi: Temmuz-Ağustos ayları Oda faaliyet raporu
     İTO yönetim kurulu sekretaryası tarafından divanımıza sunulan faaliyet raporu temsilcilerimize aktarıldı;
     1. Sanovel İlaç Fabrikası�nda işçilerin örgütlenme hakkının demokrasinin gereği olduğu düşüncesiyle sendikaya üye olan 191 işçinin işten atılmasını kınamak için Çorlu yakınlarındaki fabrika önünde bulunan işçilere destek ziyaretinde bulunuldu.
     2. Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelerde çalışan kurum hekimlerinin kurum personeli dışında hasta bakmasını engelleyen bir tebliğ yayınladı. Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan görüşmeler sonucunda bu uygulama iptal edildi.
     3. İnsan Hakları Komisyonumuzun da içinde olduğu bir çalışmayla savaş karşıtı imza kampanyası başlatıldı. İmza metni gazete ilanıyla duyuruldu.
     4. Beykoz Devlet Hastanesi�nin tadilat gerekçesiyle kapatılması kararı üzerine, hastane yönetimi ziyaret edildi ve konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Hastane binasının tadilat sonrasında kamu sağlık kurumu olarak kullanılmaya devam edilmesi konusundaki hassasiyetimiz kamuoyuna aktarıldı.
     5. Engelli vatandaşlarımızın haklarının ihmal edildiğine ilişkin Engelliler Federasyonu tarafından meslek kuruluşu ve sendikalara yönelik yapılan brifinge katılındı. Engellilerin hakları için yapılacak etkinliklerde etkin yer alma konusunda karar alındı.
     6. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde çalışan asistanlara başhekim tarafından tıbbi sekreterlik işlerinin yaptırılması üzerine Tabip Odası yönetim kurulundan bir heyetle beraber asistan temsilcileri başhekimle görüştü. Hekimlere, hekimlik dışı işlerin yaptırılmasının mesleki etik ve mevzuat açısından sakıncaları başhekime anlatıldı.
     7. Sosyal Güvenlik Kurumu�nun 65 yaş üzeri hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmasını yasaklayıcı bir sözleşmeyi özel hastanelere dayatması karşısında çok sayıda meslektaşımız Oda�ya başvurdu. SGK�dan konuyla ilgili açıklama istendi. 3 Eylül Pazartesi günü 60 yaş üzeri meslektaşlarımızın davet edildiği bir toplantı yapıldı.
     8. Süleymaniye Doğumevi�nde asistan meslektaşımızın hasta yakını tarafından darp edilmesi üzerine ilgili hastane başhekimliğine hastane güvenliği konusunda etkin tedbir alması gerektiği hatırlatıldı.
     9. Seçim sonrasında oluşan yeni hükümetin sağlık alanında yapacağı icraatlar konusunda beklentilerimizin belirlenmesi için bir toplantı yapıldı. Görüşlerimiz TTB�ye iletildi. TTB konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak görüşlerimizi kamuoyuna duyurdu.
     10. 7/8 Eylül tarihlerinde tıp fakültelerinde öğrenci kayıtları yapılacak. İstanbul Tabip Odası 3 fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilere Tabip Odası baskılı önlük ve kalemin yanı sıra başkan imzalı �hoş geldiniz� mektubu verecek.
     11. Meslektaşlarımızın sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta/ hasta yakınları tarafından taciz edilme vakalarının artması karşısında �hekim hakları� konusuna vurgu yapılması amacıyla �Hekim Hakları Bildirgesi� hazırlanıyor
     12. Sağlık Meslek Odaları olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda seçim sonrası sağlık hakkı mücadelesi gündemi ele alındı.
     13. Hükümetin seçim öncesinde sağlık ocaklarında ücretsiz tedavi hizmetini başlatmasının �ücretsiz sağlık hizmeti� anlamına gelmeyeceğini, tahsilatçı olarak eczanelerin kullanıldığı ifade eden basın açıklaması yapıldı.
     14. Tüberkülozlu Hastalar Dayanışma Derneği başkanı Dr. Cenk Deliküçük�e Heybeliada Hastanesi�nin kapatılmasına ilişkin yaptığı basın açıklaması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen cezayı protesto eden bir basın açıklaması yapıldı.
     15. Başbakan�ın gazeteci Bekir Coşkun; Türk Tarih Kurumu Başkanı�nın ülkemizde yaşayan Türk olmayan etnik kökenli vatandaşlarımız hakkında yaptığı dışlayıcı açıklamalar Sağlık Meslek Odalarının ortak basın açıklamasıyla kınandı.
     2. Gündem Maddesi: Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve nöbet sorunu
     Toplantıya katılan temsilcilerimizin özellikle üstünde durduğu sorunlar,
     1. Sevk zincirinin ortadan kalkması özellikle Üniversite�lerdeki asistanlarının çalışma saatlerinin yoğunlaşmasına neden oldu. Öte yandan TUS dönemlerinde asistan alımının az olmasının da çalışma koşullarının ağırlaşmasına, izinlerin bile kullanılamamasına neden olduğu belirtildi. Yetersiz sayı nedeniyle bazı bölümlerde hizmetlerin aksadığı söylendi.
     2. Son yıllarda gerek hastane koşullarının kötü olması gerekse toplumun çoğunun sorunun kaynağının hekimler olduğunu düşünme eğilimin artması hekimlere yönelik şiddet uygulamalarını artırmıştır. Buna karşın hastanelerdeki güvenlik elemanı sayısının az olması hastalarla daha çok birlikte olan asistanların darp edilme riskini arttırmaktadır.
     3. Eğitim Araştırma hastanelerinde asistanlara verilen ek ödeme/ döner sermaye ödemelerinin adaletsiz, üniversite hastanelerinde ise çok yetersiz olması yaşam koşullarının değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır.
     4. Çalışma koşulları, eğitim faaliyetleri, yayın yapma istek ve zamanını olumsuz etkilemektedir. Bu konuda dile getirilen olumsuzluklar;
     a. Fiziki şartlar kötü, hasta sayısı fazla olduğundan yayın yapma düşünülemez oldu.
     b. Amaç hasta sirkülasyonunu sağlamak olduğundan eğitim az.
     c. Yarı zamanlı çalışma fazlalığı sebebiyle eğitim verme oranı düşük
     d. Öğretim görevlileri sıklıkla asistan çalışma ortamlarında bulunmuyor.
     e. Üniversitelerde klinikleri çoğu zaman asistanlar çeviriyor.
     f. Uzman sayısının yetersizliğinden, eğitim faaliyetleri etkileniyor.
     Eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların Uzmanlık Derneklerinin de katılımıyla değerlendirilmesinin iyi olacağı yönünde görüş belirtildi.
     5. Ülke bazında Asistan sayısının ayarlanmasına yönelik planlamanın olmadığı dile getirildi.
     6. Asistanların nöbet sonrası izinleri olmadığından gerek hastaları üzerine yoğunlaşmalarının gerekse kendi sosyal yaşantılarının olumsuz yönde etkilendiği belirtildi. Bu durumun özellikle cerrahi kliniklerde malpraksis riskini artıracağı ve zamanla yabancılaşmayı getirdiği dile getirildi.
     7. Tıbbi sekretarya işlerinin, asistanların görevi olmamasına karşın gerek Üniversite gerekse bazı Eğitim Araştırma hastanelerinde asistanlara yaptırılmaya çalışıldığı söylendi.
     8. Yardımcı sağlık personeli sayısının az olmasının tüm sağlık ekibinin başarısını ve eforunu etkilediği belirtildi.
     9. Nöbet başına verilen ücretlerin çok düşük ve eksik verildiği söylendi.
     10. Öğlen yemeklerinin bazı hastanelerde tüm personele (hatta misafirlerine) ücretsiz iken asistan hekimlere ücretli verildiği belirtildi.
     Bu toplantı da konuşulan sorunların çözümü için �hekim örgütü� nün inisiyatif alarak, asistan toplantıları düzenlemesi, bildiri-afiş çalışmalarıyla konunun herkese duyurulması düşüncesiyle önümüzdeki günlerde bir tarih saptanarak Oda�da asistan toplantısı yapılmasına karar verildi.
     3. Gündem Maddesi: Seçim sonrası süreçte öncelikli sağlık gündeminin belirlenmesi
     Gündem maddesi temsilcilerimizin katılımıyla görüşüldü. Bu konunun farklı bir toplantıda bir araya gelerek değerlendirilmesine karar verildi.
     18.09.2007 Salı günü saat 18:30�da, 22 Eylül'de yapılacak Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde 60. Hükümet Programının eleştirisi ve önümüzdeki dönem TTB ve İstanbul Tabip Odası çalışma/ mücadele programının ana başlıkları Oda�da yapılacak toplantıda tartışılacaktır.
     Dr.Süheyla AGKOÇ   Dr.Serkan Emre EROĞLU
     TK Divan Üyesi   TK Divan Başkanı 

     05/06/2007 TARİHLİ Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı
     Haziran ayı olağan İTO Temsilciler Kurulu Toplantısı, Sevinç Özgüner toplantı salonunda saat 18.45� de başladı.Toplantı gündem maddeleri şu şekildeydi;
     1-    İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları sunum ve değerlendirme.
     2-    İstanbul Tabip Odası Nisan ve Mayıs ayları faaliyet raporunun açıklanması.
     3-    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar.
     4-    Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?
     İTO Yönetici Sekreterliğince Divanımıza iletilen İlk 2 gündem maddesinin birleştirilerek sunulması kararlaştırıldı. Buna göre İTO NİSAN MAYIS faaliyet raporu ;
     1.5 Nisan�da Etik Kurul toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündemi standart �aydınlatılmış onam formu� hazırlama konusundaki çalışmalar oldu.
     2.12 Nisan�da eski Oda başkanlarımızdan Prof.Dr.Ferruh Korkut için bir anma etkinliği yapıldı. Anmaya bu yıl başında kaybettiğimiz başkanımızın birlikte görev yaptığı arkadaşları ve aile yakınları katıldı.
     3.13 Nisan�da Okmeydanı Eğt.Arş. Hastanesi�nde yapılan �teftiş�le ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. Ayrıca konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü�nün dikkati çekildi. Okmeydanı Eğt.Araş.Hastanesi�ne �tebdili kıyafet� giden Bakanlık müfettişleri denetim adına başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını taciz etmiş ve çeşitli tutanaklarla soruşturma açılmasına neden olmuşlardı.
     4.15 Nisan�da Türkiye Hemofili Derneği�nin hasta ve hasta yakınlarına ait düzenlediği eğitim toplantısına İstanbul Tabip Odası�nın temsilen Etik Kurul Başkanı Dr.Kadircan Keskinbora katıldı.
     5.25 Nisan�da Özel Hekimlik Komisyonu olağan toplantısını yaptı. Toplantının ana konusu özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin birbirleriyle ilişkilerindeki etik boyut ve bu kuruluşlara başvuran hekim ve hekim yakınlarıyla kurulan ilişkinin özellikleri oldu.
     6.27-28 Nisan�da TUBİTAK�a bağlı TÜSSİDE�den Tabip Odası�nın faaliyetlerinin daha profesyonel yönetimi konusunda eğitim alındı. Eğitime seçilmiş kurul üyelerimiz katıldı.
     7.29 Nisan�da yapılan �cumhuriyet mitingi�ne katılındı.
     8.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkede yarattığı gerginlik nedeniyle İstanbul Tabip Odası �Ne Şeriat Ne Darbe� başlıklı bir açıklama yaptı.
     9.1 Mayıs İşçi Bayramı�na katılındı. İstanbul Valiliği�nin kaba kuvvete dayalı uygulamaları 1 Mayıs sonrasında çeşitli meslek kuruluşu ve sendikalarla birlikte kınandı. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
     10.6 Mayıs�ta Ara Genel Kurul yapıldı. Genel Kurulda son bir yılın Oda faaliyetlerinin eleştirisi yapıldı ve kurul raporları aklandı.
     11.12 Mayıs�ta TTB GYK yapıldı. İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin de katıldığı GYK�da; ülkemizde sağlık gündemi, TTB Genel Kurul hazırlıkları ve önümüzdeki dönem izlenecek faaliyetlerin genel çerçevesi konuşuldu.
     12.Nisan ayında yayınlanan Yan Dal Eğtiimi Sınav Yönetmeliği�ndeki �bir kereye mahsusu kurumlara sınav hakkı� maddesinin liyakatı esas almayan kadrolaşmaya yol açacağı endişesiyle Sağlık Bakanlığı�na yapılan itirazlar sonucu Bakanlık 15 Mayıs tarihinde yönetmelikte bir değişiklik yaparak bu maddeyi kaldırdı. Buna göre sınav merkezi sistemle YÖK tarafından yapılacak. Konuya ilişkin itiraz dayanaklarının oluşturulması için İstanbul�da Eğitim Hastanelerinin temsilcileriyle yapılan toplantıda belirlenen yönelimler Bakanlıkla görüşme öncesi TTB�ye iletildi.
     13.19-20 Mayıs�ta TTB Tıp Öğrencileri Kolu Balıkesir Gönen�de yaz okulu etkinliği düzenledi. İstanbul Tabip Odası TÖK üyesi öğrencilerin de katıldığı 2 günlük eğitim toplantılarında sağlık eğitimi ve politikaları konusunda çeşitli konular ele alındı.
     14.22 Mayıs�ta Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derneği ve Klinik Nörofizyoloji ve EMG-EEG Derneği yetkilileri ile ortak toplantı yapıldı. EEG ve EMG işleminin ve raporlanmasının hangi uzmanlık alanına girdiğine ilişkin bir karmaşanın yaşandığı şeklindeki bir başvuru üzerine bu toplantı düzenlendi. Toplantıdan esas olarak bu konunun bir yan dal eğitimi olarak planlanması gerektiği ancak bu tedbir alınana kadar sertifikasyon yoluna gidilmesi ve/veya EMG ve EEG birimleri olan hastanelerde bu işlemi yapan uzmanların yetkili kılınmasının uygun olduğu sonucu çıkarıldı. Konuyla ilgili uzmanlık dernekleri Sağlık Bakanlığı�nı bilgilendirecek.
     15.Edirne Tabip Odası�nın 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Yunanistan Sağlık Sistemi gezisine İstanbul Tabip Odası bir temsilciyle katıldı.
     16.19 Mayıs�ta Malatya�da hristiyan vatandaşlara yönelik acımasız saldırıyı kınamak için �İhtiyacımız olan şey barış ve kardeşliktir� başlıklı açıklama yapıldı.
     17.Son zamanlarda basın yayın organlarında Wernicke Korsakoff tanısıyla tutukluluğu sona erdirilen kişilerin tekrar suç işlediklerinin tespit edildiğine ilişkin haberlerin bu kişilere verilen hekim raporlarının güvenilirliğinin tartışıldığı haberleriyle birlikte yer alması üzerine 22 Mayıs�ta konuyu aydınlatan bir basın açıklaması yapıldı.
     18.TTB eski Genel Sekreteri Diş Hekimi Sevinç Özgüner ölüm yıldönümü olan 23 Mayıs�ta anıldı. Adına düzenlenen �Sevinç Özgüner Barış Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü� bu yıl Rakel Dink�e verildi. Rakel Dink bu ödüle Hrant Dink�in cenaze töreninde yaptığı konuşmada toplumsal barışa ve kardeşliğe yaptığı vurgu nedeniyle layık görüldü.
     19.23 Mayıs�ta Ankara�da meydana gelen bombalı bir saldırı üzerine �Terör Bir İnsanlık Suçudur� başlıklı basın açıklaması yapıldı.
     20.İşyeri Hekimliği Komisyonumuzun meslek içi eğitim olarak düzenlediği Ergonomik Yük Kaldırma Eşitliği : NIOSH KALDIRMA ENDEKSİ� konulu seminer 24 Mayıs�ta yapıldı.
     21.Pratisyen Hekimlik Derneği 5. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2007 tarihinde 7 Şubeden gelen delegelerin ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul Tabip Odası binasında yapıldı.  
     22.Ölüm raporu düzenlemek için belediye hekimine ulaşmada yaşanan sıkıntıları aşmak için Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy Belediyesi�ne yapılan yazılı başvuruda belediye hekimlerinin adres ve telefon bilgileri istenerek kendilerine doğrudan ulaşma talepleri iletilmiştir. Bunun üzerine Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye tabiplerinin görev ve yetkilerinin belediyelerce veya sağlık kurumlarınca tespit edilebileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
     23.İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Kolu bahar şenlikleri düzenledi.
     24.İşyeri Hekimliği kursları uzun süreden sonra yeniden TTB tarafından organize edilmeye başlandı. 2 kur halinde yapılan kursların ilk etabı internet üzerinden yapıldı. 27 Mayıs günü ilk sınav yapıldı. 2-9 Haziran tarihleri arasında bu sınavda başarılı olanlar örgün eğitime alınıyor.
     25.İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nde taşeron firma aracılığıyla çalışan temizlik ve sağlık işçilerinin sendikal üyelikleri konusunda çıkartılan zorlukların engellenmesi konusunda (sendikal üyeliğin çalışanlar için yasal ve meşru hak olduğunu ifade eden) bir yazı fakülte dekanlıklarına gönderilerek taşeron firmanın bu tür yasa dışı tutumlarına göz yumulmaması istendi.
     26.Seçim sürecine girilmesi nedeniyle siyasi parti temsilcilerinin sağlıkla ilgili programlarını öğrenmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi kararı alındı. Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu olarak planlanan bu etkinlik 21 Haziran�da yapılacak.
     27.Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun Türkiye temsilcisi ve Avrupa Başkanı Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Türkiye�de daha etkin çalışma isteklerini ve temsilcilik açmak istediklerini beyan eden heyet İstanbul Tabip Odası�ndan bu süreçte destek beklediklerini dile getirdi.
     28.Türk Toraks Derneği ile birlikte 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinliği yapıldı. Ortak basın açıklaması yapıldı.  
     3. Gündem maddesi (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar)
     TK ya katılan üyelerce itotemsilcilerkurulu yahoo grubuna ileti atılarak daha geniş ortamda bu önerilerin tartışılmasına karar verildi.  

     4. Gündem maddesi
     (Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?)
     TK ya katılan üyelerce TK adına bir heyet kurulmasına karar verildi. Bu amaçla heyet şu şekilde oluşturuldu;
     1.İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri
     2.İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyeleri
     3.Dr. Erkan Kapaklı (Merkez Konsey)
     4.Dr.Ali Çerkezoğlu (Merkez Konsey)
     Kurulan heyete TK toplantısı sırasında aşağıda konular üzerinde çalışması önerilirken itotemsilcilerkurulu yahoo grubuna ileti atılarak daha geniş ortamda ilave önerilerin de toplanılması çalışmalarına başlanması kararı alındı.

     İTO TK TOPLANTISINDA SİYASİ PARTİLERDEN İSTEKLERİMİZİ HAZIRLAYACAK HEYETE ÖNERİLEN ANA TALEP KONULARI
     1.İstihdam meselesi
     a.Mecburi hizmet
     b.Hekimlerin dengeli dağılımı
     c.Şeflik sınavları ve başasistan alımı
     2.Sağlık finasmanı ve GSS
     3.İş güvencesi
     4.Ücretlendirme
     5.Aile hekimliği ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin geleceği
     6.Zorunlu Sağlık sigortası
     7.Meslek örgütünün yetkilerinin arttırılması
     8.İlaç ödemeleri ve tıbbi araç-gereç belirlenmesi ile ilgili bilimsel kurul kurulumu
     9.İşyeri hekimliği; kamusal atama , özerklik sağlanması
     10.Günlük hasta bakım sayısının netleştirilmesi
     11.Uzmanlık eğitim kadrolarının (eğitici kadro) tam gün çalışması
     12.Sağlıkta eşitsizlik

     TK toplantısında diğer tartışılan konu ise Siyasi partilerden isteklerimizin nasıl duyurulacağı idi. Katılımcılarca benimsenen birkaç madde şu şekilde idi.
     1.WEB sayfamızın kullanılması
     2.Görünür alanlara AFİŞ koyma çalışmaları
     3.E-posta kullanımı
     4.Hekim formu dergisinin aktif kullanımı
     5.Basın açıklamaları
     6.Basına verilmek üzere �AKP sağlıkta ne yaptı ?� brifingi
     7.21 Haziranda yapılacak siyasi partilerin sağılk politikalarını inceleyecek toplantıya katılımın arttırılması
     8.TV tartışma program yapımcıları ile görüşülerek birlikte yapılabilecek programlar oluşturulmalı.
     Bu 8 maddeye ek olarak yahoo grubu vasıtasıyla toplantıya katılamayan diğer temsilcilerimizden de öneri alınması benimsendi.
     Saygılarımla,
     Dr. Serkan Emre EROĞLU
     İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı 


     29 Mayıs 2007 tarihinde yapılan TK Divan kurulu Toplantı tutanağı
     29 Mayıs salı günü TK divanı toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı Gündemi ve kararlar şu şekildeydi ;
     1. gündem maddesi ; Yeni Divan Üyelerinin kabulu.
     TK Divan Üyeliğinden ayrılmak zorunda kalan Dr. Didem Baskın ve Dr. Sezai Vatanseverin yerine yedek üyelerden Dr. Kemal Behzatoğlu ve Dr. Süheyla Ağkoç Divan üyeliğine kabul edildi.
     2. gündem maddesi ; Divan Kurulu Başkanının seçimi.          
     Toplantıya Katılan üyelerce (Dr. Serkan Emre EROĞLU, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Gürcan BAHADIR, Dr. Muzaffer KAŞAR, Dr. Kemal BEHZATOĞLU )  oy birliği ile Dr. Serkan Emre EROĞLU, İTO Divan Kurulu Başkanlığına seçildi
     3. gündem maddesi ; Haziran Ayı TK gündeminin belirlenmesi
     Gündem maddeleri şu şekilde belirlendi ;
     1-    İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları sunum ve değerlendirme.
     2-    İstanbul Tabip Odası Nisan ve Mayıs ayları faaliyet raporunun açıklanması.
     3-    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar.
     4-    Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?


Bu HABERİ Paylaş!