SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu


  • Ağustos 18, 2010
  • 1943


SSK Hekim Yetkisi Genelgesi'nin Tabip Odasından onay alınmasını gerekli görmeyen hükümlerinin yürütmesi durduruldu...
   İşyeri hekimlerinin SSK'dan hekim yetkisi talep etmelerinde bazı durumlarda tabip odası onayının aranmayacağına ilişkin SSK Genelge'sinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10. Dairede 2005/2732 E. sayılı olarak açılmış olan davada 25.08.2005 tarihli kararla ilgili Genelge'nin 1/A-a-b ve 1/B maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Bu maddelerde, tabip odasından çalışma onayının alınması zorunlu tutulmuyordu.
   Belirtilen yürütmenin durdurulması kararıyla, işyeri hekimlerine SSK tarafından hekim yetkisi tanınmadan önce, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 5. maddesine uygun olarak tabip odası onayı alınması zorunluluğunun devam ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca anılan karar idari işlemin yürütmesini başından itibaren durdurmuş olmakla, Genelge'nin ilgili maddelerine göre tabip odası onayı olmaksızın verilen hekim yetkilerinin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili hekimlere Oda tarafından onay verilmemesi durumunda, yetkilerin SSK tarafından iptali gereklidir.
   Bu çerçevede, ara dönemde tabip odası onayı olmadan SSK hekim yetkisi verilen hekimlerin tespitiyle, ilgili hekimlerin onay için başvurmasının istenmesi, başvuranların durumlarının değerlendirilmesi ile uygun olanlara gerekli onayın verilmesi uygun olacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!