İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.


  • Ağustos 18, 2010
  • 1696

AKP HÜKÜMETİNİN BİR UYGULAMASI DAHA YARGIDAN DÖNDÜ

     İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin Devri Esnasında İstekleri Dışında Fatura İnceleme Komisyonlarında Görevlendirilen Hekimlerin Davalarında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi
      5283 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun"; SSK Hastanelerinin yanı sıra bu hastanelerde çalışan personel, malzeme, gereç vb. Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini öngörüyordu. Ancak SSK Hastanelerinde görev yapan İstanbul genelinde 153 hekim, gönüllü olup olmadıklarına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı'na devredilmemiş ve SSK bünyesinde oluşturulan fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilerek, hekimlik mesleğini fiilen icra etme hakları da ellerinden alınmıştı.
     O dönemde fatura komisyonlarında istekleri dışında görevlendirilen meslektaşlarımızın ITO Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dava dilekçeleri ile açtıkları davalar sonucunda İstanbul 4. 5. ve 6. İdare Mahkemeleri tarafından "kamu görevlisinin almış oldukları eğitim ve görevleri sırasında edindikleri birikim kamu hizmetinin sunumunda önem arz etmekte olduğundan, kamu görevlisinin niteliklerine uygun işte görevlendirilmesi kamu hizmet gereklerinden olmakla, tıp fakültesi mezunu olup tabip olarak görev yapmış olan davacının Sosyal Sigortalar Kurumu'nun satın alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol ve ödeme işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilmesi kamu hizmet gerekleri ile bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları verilerek, tebliğ edilmeye başlandı.
     Hekimlerin meslek örgütü olarak Çalışma Bakanlığı ve SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmelerde, fatura kontrol ve ödeme işlemleri için SSK'da kalmak isteyip istememenin, hekimlerin kendi iradeleriyle yapacakları bir tercih olduğunu, hiçbir hekimin isteği dışında mesleğini yapmaktan alıkonamayacağını ve provizyon ve fatura işlerinde görevlendirilemeyeceğini ifade etmiştik.
     İstanbul Tabip Odası olarak 7 Mart 2005 günü SSK Samatya Hastanesi'nin bahçesinde yaptığımız basın açıklamasında da, bu şekilde yapılan görevlendirmelerin yanlış ve hukuk dışı olduğunu bildirmiş ve bu uygulamayı mesleğimize yönelik bir saygısızlık ve hukuk tanımazlık olarak değerlendirdiğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.
     Mahkeme kararlarıyla; hekimin eğitimine uygun olmayan bu hizmette görevlendirilmesinin kamu sağlığına zarar vermesi bir yana, nitelikli iş gücünün israfı anlamına geleceği, böylece bu görevlendirmenin sadece ilgili hekime değil, yanı sıra, sağlık hizmetinin sunumuna zarar vereceği ve toplumun kaynakları harcanarak yetiştirilmiş insan gücünün, tecrübe ve birikimlerinden toplumun mahrum bırakılmasına da yol açacağı, dolayısıyla bu uygulamanın kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine aykırı olduğu, yargı tarafından da saptanmış oldu.
     Öte yandan devir sürecinde SSK, 37 SSK dispanserini de bünyesinde tutmuş ve SSK Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar ile söz konusu dispanserlerin fatura provizyon merkezi oluşturmak üzere kapatılmasına karar verilmişti. SSK Yönetim kurulu kararının ve bu doğrultuda oluşturulan SSK genelgesinin iptali talebiyle SES tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi, "kurum ve kuruluşlara ait sağlık birimlerinin bünyesinde bulunan taşınır, taşınmaz, personel vb. her türlü devir işlemi için bir komisyon oluşturulması ve bu komisyon tarafından alınacak karar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi gerekirken SSK Yönetim kurulunca yasa ile tanınmamış bir yetkinin kullanılması suretiyle 15 ilde bulunan dispanserlerin kapatılması ve burada çalışan personelin devri konusunda karar alınması ve bu karar doğrultusunda genelge düzenlenmesi hukuka uygun bulunmamıştır" gerekçesiyle, 37 SSK dispanserinin kapatılma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


Bu HABERİ Paylaş!