İki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağına ilişkin bir mahkeme kararı daha


  • Ağustos 18, 2010
  • 2013

 

İKİ AYRI ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA
ÇALIŞMA YASAĞINA İLİŞKİN BİR MAHKEME KARARI DAHA


     Hatırlanacağı gibi Dr. Mansur Beyazyürek tarafından açılan dava sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi; "1219 sayılı yasanın 12. maddesindeki "muayenehane" tanımına özel poliklinik, özel hastane, laboratuar ve benzeri yerlerin katılarak madde metninin kapsamının genişletildiği, oysa maddenin münhasıran muayenehanelerle ilgili olduğu, özel hastanede kadrolu olarak çalışan bir hekimin muayenehanesinin de olması halinde, özel hastaneyi muayenehane kapsamına sokarak tercih yapmak zorunda bırakılmasının yasanın amacını aştığı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği" gerekçeleriyle İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar vermiş, bu karar Danıştay'ın 10. Dairesi tarafından da onaylanmıştı.
     Ancak kesinleşmiş Mahkeme kararına rağmen, İl Sağlık Müdürlüğünün uygulaması değişmedi. Bu nedenle benzer konumdaki hekimler tarafından başka davalar açıldı. Bu davalardan biri olan Dr Zeki Altıparmak adına açılan davada, İstanbul 1. İdare Mahkemesi, "Kamuda çalışan doktorların ayrıca muayenehane açmaları mümkün iken , serbest çalışan doktorların böyle bir haklarının bulunmadığı muayenehane açmaları halinde hiçbir sağlık kurumunda görev yapamayacakları şeklindeki yorum yasanın amacına uygun düşmemektedir. ..emekli olduktan sonra, muayenehanesi olan davacının aynı zamanda özel bir hastanede görev almak istemesi üzerine, her iki yerde görev yapmasının 1219 sayılı yasanın 12/c maddesine aykırı olduğu nedeniyle işyerlerinden birini kapatması gerektiği, yolunda tesis edilen işlem özel hastanelerin muayenehane kapsamında olduğunun kabulü mümkün görülmediğinden yerinde bulunmamaktadır" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
     Böylece 1291 sayılı yasanın 12/c maddesinde düzenlenen iki ayrı özel sağlık kuruluşunda çalışma yasağı yargı tarafından bir kez daha yorumlandı ve bu kararda kamu ve özelde çalışan hekimler arasındaki eşitsiz/farklı uygulamaya da dikkat çekilmiş oldu.
     Sağlık Bakanlığı'nın daha da gecikmeden, mahkeme kararlarına uygun olarak düzenleme yapması gerektiği ortadadır. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi için faaliyet yürüten, son olarak bu çerçevede toplanan 600 imzayı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileten meslek örgütümüz, konunun çözüme kavuşması için ısrar ve takipçiliğini sürdürmektedir. Bilgilerinize sunulur.
     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!