"İşçi Sağlığı Birikimi Dağıtılmak İsteniyor"


  • Ağustos 18, 2010
  • 1798

BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye'de işçi sağlığı birikimi dağıtılmak isteniyor.
11.06.2004

     Çalışma Bakanlığı�nın işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ne kadar eğitim yaptığını bilemiyoruz. Ancak işçi eğitiminin yapılıp yapılmadığının göstergeleri içerisinden en önemli olanı ülkede yaşanan iş kazası ve meslek hastalığı sayısıdır.

     İş güvenliği endeksi bakımından Türkiye�nin Avrupa ülkeleri arasında sıralamaya dahi giremediği, dünyada ise en kötü kategoride yer aldığı gözlenmektedir.

     Araştırmalar bir ülkenin işçi sağlığı alanındaki gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı saptanması gereken meslek hastalığı sayısının ise her bin işçi için 4-12 arasında olması gerektiğini söylüyor. Bu oranlara göre Türkiye�de 20.000-60.000 arasında meslek hastalığı tespiti yapılması gerekirken, yüzde 1�e denk gelen 601 kişinin SSK kayıtlarına geçtiği görülüyor. Gerçek bilinmiyor, ancak kayıtlara göre Türkiye�de; Almanya�dan 100, ABD�den 1000 kat daha az meslek hastalığı tespiti yapılıyor.

     Bu göstergelere göre Çalışma Bakanlığı işçi eğitiminde harikalar (!) yaratmış olmalı ki; şimdi de hekimleri eğitmekte kararlı ve istekli. Çalışma Bakanlığı Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi olarak verilmesi gereken İşyeri Hekimliği eğitimini 14 haziran Pazartesi günü başlatıyor.

     Türk Tabipleri Birliği, çalışanların sağlığını önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görmektedir. Bu nedenle de işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında eğitim ve uygulamaya yönelik olarak yoğun bir faaliyet sürdürmekte ve bu etkinlikleri zenginleştirmeye devam etmektedir. İşyeri hekimliği sertifika programları, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde işçi sağlığı alanındaki önemli bir eksiği gideren ve işyeri hekimliği uygulamalarına temel oluşturan bir eğitim programıdır.

     1988 yılından bu yana yaklaşık 29.000 hekimin katıldığı sertifika programı aynı zamanda tabip odalarının üyeleri ile buluştuğu önemli bir etkinlik olarak da değerlendirilmektedir.

     Ancak 16.12.2003 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete�de yayınlanan �İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik� gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimliği sertifika programlarını üstlenmek niyetindedir.

     Türk Tabipleri Birliği tarafından bugüne kadar verilen sertifikaların, işyeri hekimlerinin görevlendirilmelerinde geçerli olduğunu belirten, ancak, bundan sonra kendisinin düzenleyeceğini söylediği eğitim için net bir yaklaşım içermeyen bu yönetmeliğe ilişkin olarak, içerdiği diğer başka olumsuz düzenlemeler nedeni ile de Türk Tabipleri Birliği tarafından hukuksal süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

     Bütün dünya�da hekimlerin mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri ve mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi hekim örgütlerinin sorumluluğundadır. Ülkemizde de uzun yıllardır Türk Tabipleri Birliği bu sorumluluğu üstlenmiş ve sürdürmektedir.

     Eğitim bilimsel bir alandır. Özellikle işyerinden kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle işçinin sağlığını koruma ve geliştirme görevi ile kamu adına işyerinde çalıştırılan işyeri hekiminin eğitimi farklı bir önem taşımaktadır. Çünkü işyeri hekimlerinin bu alana ilişkin tıbbi bilgilerin yanı sıra mesleki etik yaklaşımları, sosyal tutumları, sahip olmaları gereken sendikal ve hukuksal bilgiler bu eğitimlerde paylaşılmaktadır. İşyeri hekimi işyerinde aldığı eğitiminde doğrultusunda bağımsız çalışması gereken sağlık personelidir.

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne bu alanda bir yetkiye ne de kurumsal olarak tıp eğitimini sürdürebilecek birikim ve yeterliliğe sahiptir. Bakanlığın işyeri hekimliğinin mesleki bağımsızlığı konusunda yaklaşım sunacak kurum olmadığı da açıktır. Bakanlığın bu alana müdahalesi işyeri hekimlerinin daha iyi eğitilmesi, işçilerin sağlığının korunması sonucunu doğurmayacaktır. Türkiye�deki işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığı yönünden denetlenmediği, işçilerin sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı ortada iken Çalışma Bakanlığı�nın temel görevlerini bir tarafa bırakıp işyeri hekimliği eğitimine yönelmesi kabul edilemez. Çalışma Bakanlığı�nın işyeri hekimliği sertifikasyon eğitiminin meşruluğu tartışmalıdır.

     Halen yaklaşık 9.000 hekim odalarımızın verdiği yetki ile işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır. Türk Tabipleri Birliği hekimlerin işyerlerinde bilimsel, etik çalışmaları ve mesleki gelişimlerinin en üst düzeyde sürdürülebilmesi için daha önceden başlatmış olduğu eğitim programlarını çeşitlendirerek sürdürecektir.

     Bu amaçla TTB kararlılığını sürdürecek, 2004 yılı içinde yapılan İstanbul ve Denizli kurslarından sonra Ankara Tabip Odası da 19-27 Haziran 2004 tarihleri arasında A Tipi İşyeri Hekimliği Sertifika Kursu düzenleyecektir.

     Saygılarımızla.

     TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
     MERKEZ KONSEYİ


Bu HABERİ Paylaş!