Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma Dönemini Başlattı


  • Ağustos 18, 2010
  • 2145

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE
    SATIN ALMA DÖNEMİNİ BAŞLATTI

    Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları sağlık hizmetlerini satın alma yoluyla gördürebilecekler. Satın alınan hizmetlerinin bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenecek.


    Sağlık personeli eksiğini "Sözleşmeli Personel Yasası" ile de gideremeyen Sağlık Bakanlığı, 5 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile İl Sağlık Müdürlüklerine ve Hastane Başhekimlerine sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını satın alma yoluyla giderme olanağı sağladı.
    Bilindiği gibi geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyuna büyük kampanyalarla duyurularak yasalaşan "Sözleşmeli Personel Yasası" umulan ilgiyi görmemiş, "Yüksek maaş" kampanyasının ardına gizlenen iş güvencesinin ortadan kaldırılması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'daki sağlık personeli açığı devam etmişti. Kısa süre önce Sağlık Bakanı Recep Akdağ da yasanın başarısızlığını kabul etmiş ve yasada iyileştirmeler yapılacağını duyurmuştu.

    YENİ DÜZENLEME
    5 Mayıs'ta yayınlanan "SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER" adlı düzenlemeye göre:
    - Devlet Memurları Kanunu�nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetleri satın alma yoluyla gördürülebilecek.
    - Sağlık hizmeti, gerçek kişilerden veya tüzel kişiliklerden alınabilecek.
    - Sağlık Bakanlığına bağlı bütün sağlık kurum ve kuruluşlarda yataklı tedavi kurumlarında başhekim, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürü yetkili olacak.
    - Satın alma işlemleri, düzenlemede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerektiğinde Bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılabilecek.
    - Bakanlık tarafından merkezi sistemle hizmet satın alma işlemlerinin yapılması halinde sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlıktan izin almaksızın bireysel sağlık hizmeti satın alma yoluna gidemeyecekler.
    - Açık teklif usulü hizmet satın alınması esas olacak, hizmetin pazarlık usulü ile veya doğrudan temin usulüyle satın alınması, ancak düzenlemede belirtilen özel hallerde mümkün olacak.
    - Hizmetlerin bedeli döner sermayeden ödenecek.
    - Satın alımı yapılacak olan hizmetin toplam yaklaşık maliyeti, sağlık kurum ve kuruluşunun bir önceki yıl tahsil edilmiş olan döner sermaye gelirlerinden Hazine payı düşüldükten sonra arta kalan tutarın %10�undan fazla olamayacak.
    - Satın alımı yapılacak olan hizmet bedelleri, döner sermaye gelirlerinden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından personele yapılabilecek azami ek ödeme oranları içerisinde kalmak suretiyle tespit edilicek ve her iki ödemenin toplamı, sağlık kurum ve kuruluşunun döner sermaye gelirlerinin %50�sinden fazla olamayacak.
    - Döner sermaye bütçesinde yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilemeyecek. (Bu hüküm 2004 yılında uygulanmayacak)  
    - Sağlık hizmeti, içinde bulunulan mali yıl ile sınırlı olmak ve takip eden mali yıla sarkmamak üzere kısmi süreli veya tam süreli olarak satın alınabilecek.
    - İdareler, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacaklar.
    - İdareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedileceğine dair hüküm koymak zorunda olacaklar.
    (Not: Taban maliyet; her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin); orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %75, ön lisans dahil yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %100, pratisyen hekim ve diş hekimleri için %150 ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için %200 fazlası ile tespit edilecek olan tutarlar toplamından oluşur.)


Bu HABERİ Paylaş!