Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi


  • Ağustos 18, 2010
  • 1741

Anayasa Mahkemesi AKP kadrolaşmasını tescilledi

Anayasa Mahkemesi, eğitim hastanelerine yapılan şef ve şef yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. TTB Merkez Konseyi, bugüne kadar yapılan atamaların da iptal edilmesini istedi.

12.12.2005

BASIN AÇIKLAMASI

"Anayasa Mahkemesi AKP Kadrolaşmasını Tescilledi"

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pek çok açıdan önemli işlevleri olan Klinik Şef ve Şef Yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamaların nesnel ve bilimsel ölçütlerle yapılması gerekirken, yıllardır ve özellikle son Hükümet döneminde ısrarla bu ölçütlere hürmet etmeme girişimleri söz konusudur.

Türk Tabipleri Birliği olarak tıp ortamını doğrudan etkileyen bu konuda pek çok çalışma yapılmış, aykırı uygulamalara ilişkin yargı organlarına başvurularak bu girişimler her defasında durdurulmuştur. Buna karşın bu kadar açık bir konuda mevcut Hükümet yasa ile bu gayri hukuki uygulamayı dolaylı yoldan sağlayabilmek için 01.11.2005 tarihli yasa (Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığı�nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ile Profesör ve Doçentlerin açıktan ve bütünüyle keyfi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından atanmasını sağlamaya çalışmıştır.

TBMM�de onaylanan bu yasa bilindiği gibi haklı gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından TBMM�ye iade edilmiştir. Bütün bu çağrı ve uyarılara ısrarla hürmet etmeyen Hükümet, aynı yasayı 01.11.2005 tarihinde bir kez daha TBMM�den geçirmiştir. Ve dahası hemen ertesi günü 2 Kasım itibariyle de sayılarını henüz bilememekle beraber 100�ü aşkın Şef ve Şef Yardımcısı atama girişiminde bulunmuştur.

Bugün basından alınan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi nezdinde Şef ve Şef Yardımcılığı Atamalarının İptali ile ilgili yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi�nde görüşülerek �Yürütmeyi Durdurma� kararı verilmiştir.

Bu durum bir kez daha Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girinceye kadar yapılabilecek her türlü atamanın yanı sıra daha önceki yapılmış atamalar da Anayasa�ya aykırı ve kadrolaşma amacı güttüğünü ortaya çıkarmıştır.

Bu karar bundan sonra keyfi atama yoluna gidilmemesini gösterdiği gibi, Anayasa Mahkemesi�nce yürütmesi durdurulan yasadan sonra (01.11.2005) yapılmış olan atamaların da sonuç olarak gayri hukuki ve gayri meşru olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bilime, hukuka ve ahlaka hürmet gereği 01 Kasım�dan sonraki atamaların derhal geri alınması ve bir kez daha bu tür uygulamalara niyet edilmemesi gerekmektedir.

Türk Tabipleri Birliği�nin bundan sonra da yakından izleyeceği bu konuda, sağlık ortamımızın kadrolaşma doğrultusunda politize edilerek tahribatın daha da artmasına izin verilmemesi doğrultusunda tüm yetkililerin duyarlı ve hukuka uygun davranması yerinde olacaktır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ


Bu Haberi Paylaş!