Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi


 • Ağustos 18, 2010
 • 1990

HEKİMLERİN 5 KASIM 2003 BİLDİRGESİ

EŞİT VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
İŞ GÜVENCEMİZ
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ ÜCRET İÇİN GöREVDEYİZ!

 • Sağlık hizmeti devletin sırtında yüktür anlayışı yanlıştır. Sağlık, sosyal devletin vazgeçemeyeceği görevlerin başındadır. Sağlık Bakanlığı'nın bütçe payı 2004 yılı için en az % 5'e, sonraki yıllarda % 10'a çıkarılmalıdır.
 • Sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez. Dünya Bankası'nın direktifleriyle hazırlanan ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi/özelleştirilmesini hedefleyen "Sağlıkta Dönüşüm Programı" yönündeki bütün çabalar durdurulmalıdır.
 • Genel Sağlık Sigortası vatandaşlar için ek bir "sağlık vergisi" demektir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı yeni sigorta primlerinden değil, genel bütçeden karşılanmalıdır.
 • Tüm toplumu kapsayan nitelikli bir sağlık hizmeti ancak kamusal bir sağlık sistemiyle mümkündür. Kamu sağlık kurumlarının çökertilmesi politikalarından vazgeçilmelidir.
 • Herkesin eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Hastayı müşteri olarak gören ahlâk dışı anlayışlar terk edilmelidir. Nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır.
 • Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısına sağlık hizmeti veren SSK sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı'na devredilerek tasfiye edilmesi girişimleri durdurulmalıdır. SSK krizini çözmek için gerekli yatırımlar yapılmalı, sağlık personeli eksikliği hızla giderilmelidir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimliğe öncelik verilmeli, sağlık ocaklarının sayısı artırılmalıdır. "Hekim seçme özgürlüğü" aldatmacasıyla getirilmeye çalışılan "Aile Hekimliği" modeli yerine 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası'nın öngördüğü biçimde "Genel Pratisyenlik" esaslı sağlık ocakları sistemi geliştirilmelidir.
 • İnsanca çalışma koşulları ve insanca geçinecek ücret istiyoruz. Kamuda çalışan hekimlerin ikinci, üçüncü işlerde çalışmak zorunda kalmadan geçinmelerini sağlayacak ücret düzenlemeleri yapılmalıdır.Hekim temel ücreti öncelikle şu anki ücretin en az iki katına çıkarılmalı ve yapılacak artışlar emekliliğe doğrudan yansıtılmalıdır.
 • Çalışma iklimimizi bozan, sağlık çalışanlarını hastalarla ve birbirleriyle karşı karşıya getiren döner sermaye, performansa dayalı ücretlendirme uygulamalarından vazgeçilmelidir.
 • Uygun çalışma koşullarında iyi ve nitelikli hekimlik yapmak istiyoruz.
 • İş güvencemizi yok eden sözleşmeli personel uygulamasından vazgeçilmelidir.

  Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler olarak Türkiye sağlık ve hekimlik ortamıyla ilgili öneri ve taleplerimizi bugün bir kez daha Hükümete ve kamuoyuna iletiyor, taleplerimizin ısrarlı takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

  İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

 • Bu Haberi Paylaş!