Branş Nöbetleri

TTB AÇIKLAMASI:
Branş Nöbetleri

Sağlık Bakanlığı�na bağlı hastanelerde, "branş nöbeti" tutturulmasına ilişkin Bakanlık tarafından bir Genelge yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı�na bağlı hastanelerde, "branş nöbeti" tutturulduğuna ilişkin Birliğimize başvurular yapılmaktadır. Konuyla ilgili TTB Hukuk Bürosu�nun görüşü ve gelişmeler 5 Ocak 2006 Perşembe günü yapılan Tabip Odası Başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Türk Tabipleri Birliği süreç ile ilgili olarak, aşağıdaki hukuki değerlendirmeler doğrultusunda hukuki süreci başlatma kararı aldı. Ayrıca Tabip Odası bölgelerinde hekimlere bireysel davalar açmaları konusunda her türlü katkı sunulacaktır.

Sağlık Bakanlığı�nın güç koşullarda çalışan hekimlerin sorunlarına kalıcı çözümler aramak yerine altyapısı oluşturulmadan, olası sonuçları gözetilmeksizin attığı adımlara bir örnek oluşturan bu uygulama özellikle az hekim barındıran illerimizde 7 gün 24 saat hizmet üreten hekimlere yeni bir çalışma zorluğu oluşturmaktadır.

Yataklı tedavi kurumlarında nöbet hizmetleri, Yönetmeliğin (YTKİY) 41 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmektedir. 41. maddenin (d) bendine göre "Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tâbidir." Aynı Yönetmeliğin 42. maddesinde nöbet türleri tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında "Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edilir." hükmü bulunmaktadır. 42. maddede sayılan nöbet türleri arasında branş nöbeti de bulunmakta ve "D) Branş Nöbeti: Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabib ve personel ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabibliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez." şeklinde tanımlanmaktadır.

Yönetmeliğin 42. maddesindeki nöbet türleri, genel hastanelerde hizmetin işleyişi ve branş nöbeti ile ilgili düzenlemeye bakıldığında, branş nöbetinin genel hastaneler değil uzmanlık eğitimi veren eğitim hastaneleri için öngörülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Zira, 42. madde içinde tanımlanmış olan �normal nöbet�e ilişkin düzenlemenin ikinci fıkrasında "Bu nöbetin tutulduğu kurumlarda, acil vak'alar için ayrıca nöbet veya hizmet birimi bulunmadığı takdirde acil vak'a muayenesini ve gerekli ilk yardım ve tedaviyi nöbetçi tabib yapar. Vak'a kendi branşıyla ilgili değilse süratle ilgili dal uzmanını ve acil vak'a için gerekli görülen diğer personeli de davet eder."
düzenlemesi mevcuttur.

Bu düzenleme ile genel hastanelerde acil hizmetlerinde uzman hekim hizmetine gereksinim duyulduğunda yapılacaklar tanımlanmıştır. Branş nöbeti acil hizmetler için uzman hekim nöbeti olarak nitelenebilecek olmakla ve düzenlemede uzmanlık eğitimi görenlerden bahsedilmekle genel hastanelerde branş nöbeti tutturulmasının hukuksal dayanağı bulunmadığı gibi böyle bir yaklaşım kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

[TTB web sitesinden aktarılmıştır.]Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası