İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu


  • Ağustos 18, 2010
  • 2698

ÖNEMLİ NOT
22 Temmuz 2005 tarih 25883 Sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ile 1993 tarihli aynı adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili Yönetmeliğin değişmesi nedeniyle
İTO Hukuk Bürosunca yapılmakta olan
değerlendirme ve çalışmaların sonucunda
üyelerimize gerekli bilgiler iletilecektir.
[22.7.2005]
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİĞE DAYALI OLARAK YAPILAN DEĞERLENDİRMELER:

TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÜYELERİMİZE ÇAĞRI�

20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 8. maddesindeki düzenlemeye göre; "tıbbi atık üreticileri ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu harcamalara esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınan İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir"

Nitekim tıbbi atık bertaraf ücretine ilişkin görüş alınması amacıyla oluşturulan komisyonda, Odamızı temsilen bir yönetim kurulu üyemiz de yer almaktadır.

Ancak ilgili yönetmelik maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, söz konusu komisyon da, sadece ve sadece tıbbi atık ücret artış oranı üzerine görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Muayenehanelerin ilçe belediyeleri ile sözleşme imzalama zorunluluğu ya da kimi branşların tıbbi atık üretmediği gibi konular bu toplantıların gündeminde yer almamaktadır.

Ancak buna rağmen yönetim kurulumuzun görüşü olan "bütün branşlarda tıbbi atık üretilmediği, bu nedenle tıbbi artık üretmeyen branşlara ait muayenehanelerin sözleşme yapma zorunluluğunun olmaması gerektiği" temsilcimiz kanalıyla dile getirilmiştir.

Bu fikir diğer komisyon üyeleri tarafından da benimsenmiş, konuyu olgunlaştırabilmek için Tabip Odasının yardımcı olması istenmiştir.

Yönetim Kurulumuz toplam 25 uzmanlık derneğinden; alanlarına ilişkin muayenehanelerde tıbbi atık üretilip üretilmediğine ilişkin bilgi ile görüşlerini gerekçeleriyle bildirmeleri istenmiştir. Şu ana dek sadece Türkiye Çocuk Cerrahisi ve Anatomi Derneği tarafından görüş bildirilmiştir. Üyelerimizin uzmanlık dernekleri ile bağlantı kurarak süreci hızlandırmaları uygun olacaktır.

Tıbbi atık bertaraf ücreti ödenmesi için vergi ihbarnamesi gönderilen ve/veya ilgili belediye ile sözleşme imzalaması bildirilen meslektaşlarımızın dava aşamasında yararlanması için hazırlanan dilekçe örnekleri ile Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ekte yer almaktadır.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

DAVA DİLEKÇELERİ İÇİN AÇIKLAMA

Tıbbi atık bertaraf ücreti ödenmesi için vergi ihbarnamesi gönderilen ve/veya ilgili belediye ile sözleşme imzalaması bildirilen meslektaşlarımız için iki ayrı dilekçe örneği yer almaktadır. Buna göre;

Ek 1. Tıbbi atık üretmediği halde belediyeler tarafından tıbbi atık bertaraf ücreti ödenmesi için vergi ihbarnamesi gönderilen hekimler için "tıbbi atık üretmeyenler" isimli dosyadaki dava dilekçesidir.

Ek 2. Hem vergi ihbarnamesi gönderilen hem de sözleşme yapmaya zorlanan hekimler için "tıbbi atık üretmeyen uzun" isimli dosyadaki daha uzun olan dava dilekçesidir.

Her iki dava dilekçesi de 2003 yılında fakat 2002 yılına ait ücretlerin ödenmesi için gönderilen vergi ihbarnamesinin iptali içindir. (2003 yılına ait ücretlerin de istendiğine dair henüz bir başvuru olmamıştır, başvurulması halinde dava dilekçesi hazırlanacaktır.)

Hekimlerin kendi durumuna uygun olan dava dilekçesini DİKKATLE okuyarak "......" bırakılan yerleri doldurmaları, durumlarına uygun olmayan ifade var ise değiştirmeleri gereklidir.

Dava açma süresi, vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gündür. Bu sürenin geçirilmemesi çok önemlidir.

Ayrıca dilekçenin dört nüsha olarak hazırlanması ve her nüshanın imzalanması gereklidir.

Dilekçenin altında sayılan eklerin mutlaka dilekçe ile birlikte sunulması gerekmektedir. Ekler Tabip Odasından temin edilebilir.

Tıbbi atık bertaraf ücreti ödeme konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyen meslektaşlarımız Odamız Hukuk Bürosu ile bağlantı kurabilirler.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu Haberi Paylaş!