Fark tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması hakkında bilgi notu


  • Temmuz 07, 2010
  • 3918

 

SSK Hastane personeline tebliğ edilemeye başlanan yazılar ile; 5283 sayılı (Devir) Kanun nedeniyle ödenen ek ödeme/fark tazminatından vergi kesintisi yapılmadığı, bu nedenle fazla ödemede bulunulduğu belirtilmektedir. Yazıda geri ödeme yapılması, aksi halde döner sermayeden kesinti yapılacağı da yer almaktadır.

Oysa 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun; fark tazminatının herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacağını düzenlemektedir.

Bu nedenle adı geçen yazların “Kabul etmiyorum. Kanuni haklarım saklıdır” kayıdı düşülerek imzalanmasını ve Başhekimliklere ekte yer alan itiraz dilekçesinin verilmesini önermekteyiz.

Ayrıntılar hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

Hukuk Bürosu


…..HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE;

Konu : “Fark Tazminatından Gelir Vergisi Tahsilatı” konulu yazınız

Başhekimliğinizin … tarih ve … sayılı duyurusu ile, “T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü tarafından 01.08.2008 tarihinde 89/İR.8/9 sayılı inceleme raporuna göre ‘Sağlık Bakanlığı …Hastanesi  personeline, 4958 sayılı SSK Kanunu’nun 17/5 maddesine göre ödenen ek ödemenin, döner sermaye ek ödemesi brüt tutarından mahsup edilmesi ve kalan tutarın vergi matrahı kabul edilerek gelir vergisi tevkif edilmesi sonucu eksik tevkif edilen vergiler nedeniyle personele fazla ödemede bulunulması” tespit edildiğinden eksik kesilen vergilerin ilgili vergi dairesine yatırılmak üzere tarafınızdan veya döner sermaye ek ödemelerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Ancak ne ilgili yazınızda belirtilen inceleme raporu tarafımıza verilmiş, ne de “hesaplamanın nasıl yapıldığı”, “ne miktarda kesinti yapılacağı”, “geri istenen miktara faiz uygulanıp-uygulanmayacağı”, “kesintinin tek seferde mi, taksitler halinde mi yapılacağı” hususlarında bilgi verilmiştir.

Keza fark tazminatlarından gelir vergisi tahsil etmenin, hukuki dayanağı da ortaya konulmamıştır.

Oysa bilindiği gibi, 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun’un “fark tazminatını” düzenleyen, 5. maddesinin 6. fıkrası; “devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.” düzenlemesine yer vermektedir.

Bu nedenle de, fark tazminatı olarak tarafıma ödenen ek ödemeden gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı kanısında olduğumu ve “döner sermaye ek ödemelerinden tahsil edileceği” belirtilen bu kesintiye onayımın bulunmadığını, kanuni haklarımı tuttuğumu önemle bilgilerinize sunarım.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığım nedenlerle; fark tazminatı olarak tarafıma ödenen ek ödemeden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerektiğinden, bu kesintiye onayımın bulunmadığını ve kanuni haklarımı tuttuğumu bilgilerinize sunar;

a) Tarafıma ödenmiş fark tazminatlarından gelir vergisi tevfikatı yapılmasının hukuki dayanağının açıklanmasını,
b) İlgili duyurunuzda adı geçen inceleme raporunun tarafıma tebliğini,
c) Belirtilen fazla ödemenin ve/veya kesintinin nasıl hesaplandığını gösterir belgelerin tarafıma verilmesini,
d) Kesintinin kaç lira olduğu, kaç seferde ödeneceği, keza fazla ödendiği belirtilen miktara faiz uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının açıklanmasınıönemle arz ve talep ederim.

Saygılarımla. 18.06.2009

Dr. …..


Bu HABERİ Paylaş!