İmza taklidi konusunda önemli uyarı


  • Temmuz 07, 2010
  • 4876

 

HEKİMLERİN ONAYI VE HATTA BİLGİSİ OLMAKSIZIN
İMZALARI TAKLİT EDİLMEKTE,
SAHTE İMZALI BELGELER SGK BAŞTA OLMAK ÜZERE
ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARINA VERİLMEKTEDİR.

Meslek kuruluşumuza yapılan başvurulardan, meslektaşlarımızın onayları ve hatta bilgileri olmaksızın imzalarının taklit edildiği, bu yolla düzenlenen sözleşme ve benzeri belgelerin -SGK başta olmak üzere- çeşitli kamu kuruluşlarına verildiği öğrenilmiştir. Aynı şekilde sahte bir belge meslek örgütümüze de verilmiş, meslektaşımızın uyarısı ile durum ortaya çıkarılmıştır.

Oysa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde “Özel belgede sahtecilik” suçu, 157. maddesinde “Dolandırıcılık” suçları düzenlenmiştir. TCK’nın 158. maddesinde ise “Nitelikli Dolandırıcılık” düzenlemesi yer almakta ve;

 “Dolandırıcılık suçunun;

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

işlenmesi halinde” verilecek cezanın daha da arttırılacağı ve ‘iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası’ olacağı belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi hekimlerin bilgisi ve izni dışında imzalarının kullanılması ve/veya taklit edilmesi suretiyle sözleşme ve belge düzenlenmesi ve bu belgelerin kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan İstanbul Tabip Odası’na ve diğer kamu kurumlarına verilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve yukarıda sayılan hükümlerin ihlali anlamına gelmektedir.

Bir hekimin imzasını taklit etmek; hiç kuşkusuz ki ismi ve imzası kullanılan hekimlerin mağduriyetine yol açtığı/açacağı gibi, hekimlik mesleğinin itibarına da  zarar vermektedir. 

İhlalin başkaca bir hekim tarafından ve/veya hekimin ortağı ve/veya mesul müdürü olduğu bir kuruluşça yapılması halinde ayrıca, deontoloji hükümlerine aykırılık da söz konusu olmaktadır.

Yönetim Kurulumuz; hekimlerin imzalarının kullanılması/taklit edilmesi ve mağduriyetlerine yol açılması hallerinde; ilgili Savcılığa başvurarak şikayetçi olmak dahil olmak üzere, gerekli yasal girişimleri başlatmak ve hukuki sürecin takibi konusunda üyelerimize her türlü desteği sunmak kararlığındadır.
 
Bu nedenlerle meslek odamız tarafından tüm özel sağlık kuruluşları nezdinde girişimde bulunulmuş ve açıklanan konuya ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi ile bu tip hukuka aykırı işlemlerin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.

Üyelerimiz, olası ihlal durumunda yasal girişimlerde bulunabilir ve bu süreçte odamız hukuk bürosundan destek talep edebilirler.

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!