TTB ve Tabip Odalarının seçilmiş kurullarında görev yapan kamu çalışanı hekimlerin, toplantı ve etkinlikler için aldıkları izinlerin, yıllık izinlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırı bulundu


  • Temmuz 07, 2010
  • 2104

 

Bilindiği gibi, Türk Tabipleri Birliği ve bağlı meslek odaları, kamu hizmeti veren, Anayasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Bu nedenle, TTB ve Tabip Odalarının seçilmiş kurullarında görev yapan kişilerin de kamu hizmeti verdiğinin kabulü zorunludur.

Buna rağmen uygulamada, kamu çalışanı olup, aynı zamanda TTB ve Tabip Odası yönetim ve denetim organları ve/veya kurulları ve/veya komisyonlarında görev yapan hekimlerin; meslek odası faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla katıldıkları toplantı ve etkinlikler için aldıkları izinlerin yıllık izinlerinden mahsup edildiği, bu günler için idari izinli sayılmadıkları görülmektedir.

Sorun yargıya taşınmış olup, İstanbul 7. İdare Mahkemesi 27.04.2009 tarihli kararı ile;

“Kaynağını Anayasa’dan ve yasalardan alan meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarına seçilebilme ve bu suretle kamu görevini yerine getirebilme hakkının, farklı bir yorumla sınırlandırılması hukuksal açıdan mümkün görünmemektedir. Aksine bir uygulamanın kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli hizmetlerde çalışanların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almalarını olanaksız duruma getireceği kuşkusuzdur.

Bu durumda kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunda tereddüt olmayan Türk Tabipleri Birliği’nin, Merkez Konseyi üyesi olan davacının, kamusal nitelikteki bu görevi dolayısıyla katıldığı toplantı ve etkinlikler için aldığı izinlerin, yıllık izinden mahsup edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.”

gerekçesi ile yıllık izinden mahsup işlemini iptal etmiştir. (Ek)

Böylece meslek örgütünün seçilmiş kurullarında görev yapan ve aynı zamanda kamu çalışanı olan hekimlere yönelik engellemelerden biri daha ortadan kalmıştır.

Bilgilerinize sunulur. 09.07.2009


İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Ek:
İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2007/2068 E., 2009/711 K. sayılı ve 27.04.2009 tarihli kararı İçin tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!