Öğretim üyelerinin mecburi hizmeti olarak adlandırılan "zorunlu rotasyon" kararı danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu

 

Hatırlanacağı gibi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 26.02.2009 tarihinde “öğretim üyelerinin rotasyona gönderilmesi” kararı verilmişti. 13 üniversiteye bağlı tıp fakültesinin, 261 anabilim dalı/ bilim dalındaki öğretim üyesi ihtiyacının, 27 üniversiteye bağlı tıp fakültesinden geçici görevlendirme ile karşılanmasını amaçlayan bu karar, yoğun tepkilere yol açmış, bu nedenle YÖk tarafından kısmi düzeltmeler yapılmaya çalışılmıştı.

Açılan davada Danıştay 8. Dairesi’nin kararı 10 Haziran günü tebliğ edildi. Mahkeme işlemin dayanağı olarak gösterilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40. ve 41. maddelerini tartışmış ve

“2547 sayılı Yasanın 41. maddesi kapsamında, öğretim üyelerinin geçici olarak görevlendirilmelerinde ilgilinin rızasının alınmasının zorunlu olması ve idarenin bu görevlendirmeleri resen yapabileceği yönünde bir yetkisinin bulunmaması karşısında, öğretim üyelerinin resen geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin dava konusu işlemin, hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğu ve giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı açıktır.”

gerekçesiyle ilgili kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Böylece adı geçen karar, uygulanma kabiliyetini yitirmiş bir başka ifadeyle hukuken askıya alınmıştır.

Karara davalı YÖK’ün itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, üst Mahkeme olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Üst Mahkeme tarafından itirazın haklı bulunması ve kararın kaldırılması, hukuken oldukça zayıf bir olasılıktır.

Kaldırılmadığı sürece, Mahkeme kararı yürürlükte olmaya ve rotasyon kararı bu haliyle uygulanamamaya devam edecektir.

11.06.2009
Hukuk Bürosu


 Karar metni için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası