Yönetmelik hükümlerinin iptali istendi


  • Temmuz 07, 2010
  • 3071

 

Hekim haklarını ihlal eden, sağlık hizmetinin niteliğini düşüren
 Yönetmelik hükümlerinin iptali istendi

Sağlık Bakanlığı tarafından 11.03.2009 günü yürürlüğe konulan iki düzenleme ile Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte (ATTY)  çok sayıda değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin önemli bir bölümü, hekimlerin ve sağlık personelinin özlük haklarını, çalışma koşullarını, sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyecek hükümleri içermektedir. Türk Tabipleri Birliği, her iki Yönetmelik değişikliğine iptal davaları açarak hekimlerin çalışma koşullarını ve topluma yönelik sağlık hizmetini olumsuz etkileyecek hükümlerin iptalini istedi. İptali istenilen hükümlere ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde iptali istenilen maddeler:

    * Zorunlu uzman hekim sayısını azaltan Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Ek-1’in III-Uzman Tabip Genel Hastaneler kısmı,
    * Özel hastanede çalışacak hekimlerin sayısının belirlenmesinde yatak sayısına ilişkin ölçütü kaldıran Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Ek-1’in III-Uzman Tabip, IV-Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ve IX- Tabip düzenlemeleri,
    * Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı hekimlerle, laboratuar uzmanlarının kısmi zamanlı çalışmasını ve hizmet satın alımını öngören Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Ek-1’in IV V,VI,VII, nolu bölümleri,
    * Mesul müdürlerin mali sorumluluklarını kaldıran Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin 4. maddesinin (a) bendi,
    * Faaliyet izin belgesinde yer almayan uzmanlık alanında veya ruhsatlı olmayan klinikte hizmet sunan özel hastanenin yaptırımla karşılaşmasına son veren Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin 22. maddedeki “63. maddesinin 1.fıkrasının (c) ve d bendleri” ibaresidir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte iptali istenilen hükümler;

    * Konu ile ilgili yargı kararına rağmen cerrahi müdahaleleri tanımlamayan ATTY’nin 8. maddesi ile 10. maddesinin (b) bendi,
    * Yargı kararına rağmen acil odası ile acil ünitesini tanımlamayan ATTY’nin 6. maddesinin 1. ve 2.fıkraları ile 10. maddenin (ç) bendi,
    * Tıp merkezinde çalışacak uzman hekimlerin uzmanlık alanlarını düzenlemeyen ATTY’nin 1. maddesi,
    * Teşhis amaçlı laboratuar tetkiklerinin ruhsat alınmaksızın yapılacağı, laboratuar hizmetlerinin satın alınabileceğini düzenleyen ATYTY’nin 7. maddesinin 1 ve 3.fıkraları ile 10. maddesinin (c) bendi ve 11. madde ile eklenen Ek Madde 1’in (g) bendi şeklindedir.
    * Ayrıca yargı tarafından iptal edilen muayenehane tanımının hukuka uygun biçimde düzenlenip ATTY’de yer verilmemesinin yol açtığı noksanlık nedeni ile Yönetmeliğin iptali istenilmiştir

Her iki Yönetmelikte de bulunan ve açılan iki davada da iptali istenilen ortak hükümler;

    * Muayenehaneye sahip hekimlerin hastalarını özel hastane ya da tıp merkezlerinde tedavi etmesini engelleyen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin 5. maddesinin (b) bendinin,  ATTY’nin 3. maddesinin (b) bendinin,
    * Muayenehane sahibi hekimler ile kamu kurumlarında çalışan hekimlerin konsültan tabip şeklinde çalışmasının önüne geçen ve konsültan hizmetinin sınırlarını aşan Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin Ek Madde 5’in (g) ve (h) bendinin, ATTY’nin 3. maddesinin (c) bendinin, Ek Madde 1’in (c) bendinin,
    * Kamu sağlık kurumunda yarı zamanlı çalışan bir hekimin aynı zamanda bir özel hastanede veya tıp/dal merkezlerinde istihdamını engelleyen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği ile eklenen Ek Madde 5’in (e) bendinin 1.fıkrasının, AYTT ile eklenen Ek Madde 1’in (c) bendinin,
    * Hekimlerin bir başka sağlık kuruluşunda çalışmasını mesul müdür iznine tabi kılan Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğinin 5. maddesinin (a) bendi ile Ek-1’in V,VI,VII,VIII nolu bölümlerinin, ATTY’nin 3.maddesinin (a) bendi ile 11. madde ile eklenen Ek Madde 1’in (c) bendinin,
    * Personel çalışma belgesinin düzenlenmesinde tabip odasına üye olunduğuna ilişkin belge istemeyen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin 5. maddesinin 4.fıkrasının, ATTY’nin Ek Madde 1’in (c) bendinin,
    * Uzmanlık dalı belirtilmeksizin iki hekimin aynı poliklinik muayene odasını paylaşmasına olanak tanıyan Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğinin 7. maddesinin 1.fıkrası ile 9. maddesinin 1.cümlesinin, ATTY’nin 5. maddesinin,
    * Özel hastane bünyesinde bulunan laboratuarlar için uzman hekim adına değil hastane adına ruhsatname çıkarılmasını düzenleyen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğinin 8. maddesinin 1. fıkrasının, AYTT’nin 7. maddesinin 2.fıkrasının,
    * Sağlık kuruluşlarının tür değişikliğine gidebileceği, başka il ve ilçelere taşınabileceğine dönük Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğinin 12. maddesinin, Ek Madde 5’in (c) bendinin ve 17. madde ile eklenen Geçici Madde 8’in (a), (b), (c) bendlerinin, AYTT’nin Ek Madde 1’in (a), (b) ve (f) bendlerinin,
    * Planlama ve İstihdam Komisyonu’nda Türk Tabipleri Birliği’ne yer vermeyen Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği’nin Ek Madde 6’nın, Ek-1’in XV nolu bölümünün, ATTY’nin 2. maddesinin,
    * Ruhsatın geri alınma şartlarını değişikliğe uğratan Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğinin 10. maddesinin, AYTT’nin 9. maddesinin iptali istenilmiştir


Bu HABERİ Paylaş!