İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş akdi feshedilen işyeri hekimlerine yönelik bilgi notu


  • Temmuz 06, 2010
  • 2731

 

Bilindiği gibi 12.07.2006 tarihinde 5538 sayılı Kanun’la, işyeri hekimliğini düzenleyen İş Kanunu’nun 81. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddeye,

 "Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, ikinci fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri iş yeri sağlık birimi olarak da kullanılabilir."
 
şeklinde yeni bir fıkra eklenmişti.

Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra kimi belediyeler ile kimi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işyeri hekimlerinin, iş akitlerinin feshedileceği ve işyeri hekimliği görevinin ücret ödenmeksizin gördürülmeye çalışılacağı söylenmiş ve akabinde de kimi belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu yönde adımlar atılmıştır. Son olarak ise, anılan değişikliğe dayanılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işyeri hekimlerinin iş akitleri haksız ve hukuka aykırı olarak feshedilmiştir.

Belirtmek gerekir ki 81. maddedeki değişikliğin, fesih gerekçesi şeklinde yorumlanması Anayasal bir hüküm olan “angarya yasağı”nın ve bir dizi başka temel hakkın da ihlali anlamına gelmektedir. Bu nedenle de, bu hükme dayanılarak iş akdi feshedilen ve işyeri hekimliği hizmeti ücretsiz gördürülmek istenen işyeri hekimleri lehine çeşitli davalar ikame edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir belediyesi bünyesinde iş akdi feshedilen hekimler yönünden de yargı yoluna başvurmak kaçınılmaz görünmektedir. Başvurulabilecek yargı yolları şöyle  özetlenebilir:

1- İş akdinin feshinin geçersiz olduğunun tespiti ile iş akdi feshedilen hekimin İş Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca işe iadesine karar verilmesi talepleriyle, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işe iade davası açılabilir. Bu davada, işe iade talebinin yanı sıra, 81. maddeye eklenen son fıkra düzenlemesinin Anayasa’nın 10., 18., 55., 128. ve 129. maddelerine aykırı olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurulması da talep edilebilir.

2- İş akdinin feshi aynı zamanda idari bir işlem olduğundan, Belediye Başkanlığı’nın ilgili fesih işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talepleriyle, bildirimin tebliğinden itibaren 60 gün içinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde de dava ikame edilebilir. Keza bu davada da yukarıdaki maddede açıkladığımız gibi, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurulması da talep edilebilir.

3- Son olarak iş akdinin haksız ve tek taraflı olarak işveren tarafından feshedilmesi sebebiyle, iş akdi feshedilen hekime kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ve sair tazminatların ödenmesi talepleriyle İş Mahkemesi’nde alacak davası açılabilir.

Gerek İdare gerekse de İş Hukuku’nun korumasından yararlanmak için; “işyeri hekimliğinin, asli görev kapsamında ücretsiz olarak görüleceği” yönündeki yazının veya “iş akdinin feshedildiği” yönündeki bildiriminin tebliği esnasında; “bu görevlendirmeye muvafakatım yoktur, kanuni haklarım saklıdır” şerhinin düşülmesi oldukça önemlidir. Buna ek olarak, angarya niteliğindeki ikinci görevlendirme konusunda “yazılı emir” istenmesi de yerinde olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’na başvurulabilir.

24 Kasım 2008
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!