Laboratuvar Ve Müesseselere Yapılan “Tam Gün” Tebligatları Hakkında


  • Mayıs 24, 2011
  • 2552

Bilindiği gibi Danıştay 5. Dairesi 06.04.2011 tarih, 2010/4406 E., 2011/1696 K. sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “kamuda çalışan doktorların muayenehane açamayacakları” tespitinin/yorumunun hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışma yönünden ise, Anayasa Mahkemesi kararından farklı ve anlaşılması güç bir ayrım yapmıştır. Buna göre; kamuda çalışan hekimlerin, özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları mümkün değildir (!)

Tüm bu kararlarda, laboratuar ve müesseselerden ayrıca söz edilmemektedir. Keza branşlara yönelik (klinik olan-olmayan vb) bir ayrım yapılmamıştır.

Ancak son günlerde, kamudaki mesaisinin yanı sıra buralarda çalışan hekimlere de tebligatlar yapılmaya başlanmıştır. Mahkeme kararlarından kimi alıntıların yapıldığı söz konusu yazılarda, özetle kamuda çalışanlar yönünden “part-time” çalışmanın sona erdiği ifade edilmektedir. Ama hem kamuda, hem laboratuar yada müessesede çalışanlara yönelik nasıl bir tutum izleneceği, nasıl bir yaptırım uygulanacağı açıklanmamaktadır. Buna rağmen tebligatı yapan görevlilerce hekimlere; “2 Haziran 2011 tarihine kadar laboratuarı (müesseseyi) kapatmak veya kamudan istifa etmek zorunda olduğunun” söylendiği öğrenilmiştir.

Oysa gerek 992 sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, gerekse de 3153 sayılı Radiyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında bulunan uzmanlık branşlarında muayenehaneler; “laboratuvar” veya “müessese” adı altında açılmaktadır. Nitekim örneğin patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji branşında uzman hekimler muayenehanelerini laboratuvar olarak, yine örneğin fizik tedavi ve rehabilitasyon, nükleer tıp, radyoloji branşında uzman hekimler ise müessese olarak açmakta ve faaliyet göstermektedirler. Bu nedenle de; laboratuar ve müesseselerde –tıpkı muayenehanede olduğu gibi- mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin, Danıştay 5. Dairesi kararında yer alan istisna kapsamında yer aldığının kabulü gerekir.

Bu çerçevede öncelikle;

1-Tebligatların “Hekimlerin çalışma yasaklarını kaldıran Anayasa Mahkemesi kararının yanı sıra, Danıştay 5 Dairesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda; bu hukuka aykırı tebligat nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kanuni hakkımı saklı tutarım” şerhi düşülerek imzalanmasını ve bu kayıtın (şerhin) yer aldığı tebligattan bir suret alınmasını,

2- Tebliğden itibaren ise 60 gün içinde; yürütmenin durdurulması ve iptali talepleriyle idari dava açılması gerektiğini,

3- Hukuk Büromuz tarafından örnek bir dava açılacağını ve –dava açmak isteyenler için- dilekçenin en kısa sürede paylaşılacağını önemle bilgilerinize sunarız.

24.05.2011
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!