E- beyanname uygulamasının hukuka aykırılığı saptandı

Vergi Dairesinin Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Vermeyerek; Hekimin Elektronik Ortamda Beyanname Vermesini Engellemesi Hukuka Aykırı Bulundu.

Hatırlanacağı gibi elektronik ortamda beyanname verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla; Maliye Bakanlığı tarafından 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış ve meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannameleri ile Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

18.10.2007 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre hekimler; vergi beyannamesi ve bildirimlerini; muhasebeci, mali müşavir vb. meslek mensuplarına imzalatmak zorunluluğu bulunmadan, internet ortamından yapabileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname verilebilmesi için de Vergi Dairesine başvurularak, kullanıcı kodu, parola ve şifre almak gerekmektedir.

Ancak uygulamada sorunlar yaşanmış, Vergi Daireleri tarafından bu bilgiler mükelleflere verilmemiş ve böylece hekimler muhasebeci ve/veya mali müşavirler eşliğinde bu işlemleri yapmak zorunda kalmıştır.

Konu yargı önüne taşınmış ve Bursa 2. İdare Mahkemesi 2007/1690 E., 2008/1558 K. sayılı ve 23.07.2008 tarihli kararı ile;

“376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine karar verildiği, anılan düzenleme ile hangi serbest meslek erbabının bu düzenleme dışında bırakıldığına yer verilmediği anlaşılmaktadır.

213 sayılı yasanın mükerrer 257. maddesi ile verilen yetkinin kapsamının maddede sayılmış olan konularla sınırlı olduğu, açıkça yetki verilmemiş bir konuda idarenin düzenleme yetkisi bulunduğundan söz edilemeyeceği, ayrıca yasada düzenlenmiş olan bir konuda idari düzenleyici işlemle yasadaki düzenlemeye ters düşen farklı bir uygulama getirilemeyeceği bunun verginin kanuniliği ilkesi ile de bağdaşmayacağı açıktır.

Bu durumda vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için davacıya, elektronik ortamda beyanname verebilmek için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


EK: Bursa 2. Vergi Dairesi Mahkemesi KararıAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası