65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı


  • Temmuz 05, 2010
  • 2721

Bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ayında Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleşme yapacağı özel sağlık kuruluşlarına, ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde yer alan uzmanlık alanlarının her birinde tam zamanlı olarak çalışacak en az bir hekimin 65 yaşını doldurmamış olması koşulunu getirmişti. Bu uygulama nedeniyle pek çok hekimin iş akdine son verilmişti. İçlerinde Türk Tabipleri Birliği'nin hukuki destek verdiği hekimler de olmak üzere pek çok hekim bu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açmıştı.
Danıştay 10. Dairesi tarafından bir hekimin açmış olduğu davada Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesi hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Danıştay 10. Dairesinin 2007/5066 esas sayılı dosyadan verdiği kararın gerekçesinde bu sınırlamanın "Anayasa ile güvence altına alınmış çalışma hak ve özgürlüklerini sınırladığı gibi yasal dayanağının bulunmadığı" belirtilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!