Bilirkişi Başvuruları Hakkında Duyuru


  • Temmuz 05, 2010
  • 2835

Ceza Muhakemeleri Kanunu�nun 64. maddesi gereğince Adli Yargıda bilirkişi olarak yer almak isteyen meslektaşlarımızın 31 Ekim 2006 tarihine kadar İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı�na (Sultanahmet Adliyesi) bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruları kabul edilenler 01 Aralık 2006 günü Sultanahmet Adliyesi�nde ilan edilecek ve kabul edilenler 11-22 Aralık 2006 tarihleri arasında yemin töreni için Komisyon Başkanlığına başvuracaklardır.

Başvuru Kabul Şartları:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmamak,
3. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
4. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık , resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmamak,
6. İstanbul il sınırları içerisinde oturmak veya mesleki faaliyet icra etmek,
7. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
8. Halen faaliyetine devam ediyor olmak,
9. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
10. Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 31 Ekim 2006 günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı�na bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
11. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

Başvuru dilekçesine eklenecek bilgiler:
1. Nüfus cüzdanı örneği
2. İstanbul il sınırları içerisinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
3. Adil sicil kaydı, (son 6 ay içerisinde alınmış)
4. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin noter onayı örneği,
5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf


Bu HABERİ Paylaş!