Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 7 Ayrı Dosyada Yürütmenin Durdurulması Kararı Vererek, Atama İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [12.2006]


  • Temmuz 05, 2010
  • 2628

Hatırlanacağı gibi değişik tarihlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından, doçent ve profesör ünvanına sahip olanların sınavsız olarak şef ve şef yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Yargı tarafından bu düzenlemelerin tamamı, her seferinde hukuka aykırı bulunmuştu.

Bu nedenle aynı içerikteki hüküm bu kez TBMM�ne Yasa tasarısı olarak sunulmuş, 5413 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen; "� Ancak, profesör veya doçent unvanına sahip olmayan uzman tabiplerin klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanmalarında, yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranır�" hükmü, bu kez de Cumhurbaşkanlığı�nın 19.07.2005 günlü geri gönderme kararı ile veto edilmişti.

Buna rağmen geri gönderilen Yasa aynen kabul edilerek 1 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Ana muhalefet partisi tarafından, açılan iptal davası sonucunda da Anayasa Mahkemesi, 12 Aralık 2005 Pazartesi günü oybirliği ile yürürlüğün durdurulmasına karar vermiş, bu karar 17 Aralık 2005 Cumartesi günü 26026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Ancak, mevcut kadrolar ve bu görevin gerektirdiği niteliklere uygun bilimsel ve objektif ölçütler belirlenip ilan edilmeden ve buna göre benimsenecek adil, eşit bir değerlendirme yöntemi sonucunda başarılı olanların atanmasını sağlamak üzere başvurular alınmadan, müthiş bir sürat ve gizlilik içinde, doçent ve profesör ünvanını taşıyan, tespit edilebildiği kadarıyla ülke genelinde 179 kişi klinik şef ve şef yardımcısı olarak atanmış, bu hukuka aykırı atamaların iptali talebiyle de davalar ikame edilmişti.

Ankara Mahkemeleri tarafından görülen davalarda yürütmenin durdurulması istemleri red edilmişse de, itiraz üzerine dosyaları inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan Kanun�a dayanılarak yapılan atamaların hukuka aykırı olduğu tespit edilerek, yürütmenin durdurulması taleplerimizin kabulüne karar verilmekteydi.

İstanbul İdare Mahkemelerinde ise hem iptale konu hekimlerin yoğun şekilde davaya katılma isteminde bulunması, hem yetkili Mahkemelerin Ankara Mahkemeleri olarak nitelendirilip dava dosyalarının gönderilmesi, hem de Ankara Mahkemelerine göre daha yavaş bir işleyişin bulunması nedenleriyle, bir karar oluşturulmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından da 7 ayrı dosyada, Ankara Mahkemeleri ile aynı gerekçe ile yani "Dr�..klinik şefliğine atanmasına ilişkin dava konusu işlemin Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsolunan yürürlüğün durdurulması kararı karşısında hukuki dayanağı kalmadığı" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Böylece İstanbul Mahkemeleri tarafından da, yapılan atamaların hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Davalı Bakanlığın yaptığı itiraz sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi�nin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ile aynı yönde karar vermesi, bir başka ifadeyle verilen kararı bozmaması halinde, Sağlık Bakanlığı bu dönemde usulsüz ve sınavsız olarak atadığı hekimleri görevden almak zorunda kalacaktır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!