İstanbul 2. Vergi Mahkemesi, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin, Sadece Tıbbi Atık Üreten Muayenehanelerden Alınması Gerektiğine Karar Verdi


  • Temmuz 05, 2010
  • 3806

     Bilindiği gibi, muayenehaneleri bulunan ancak farklı farklı uzmanlık alanlarında hekimlik yapan üyelerimize, muayenehanelerinde ürettikleri tıbbi atıklar bulunduğu gerekçesiyle, "tıbbi atık bertaraf ücreti" adı altında vergi ihbarnameleri düzenlenmiştir. Oysa muayenehanesi bulunan bütün hekimlerin, tıbbi atık ürettiği varsayımı gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı hekimler uzmanlık alanları nedeniyle, bazı hekimlerse atık üretecek tıbbi müdahaleleri muayenehanelerinde yapmamaları nedeniyle, haklı olarak bu düzenlemeye itiraz etmişlerdir. Bu dönemde Hukuk Büromuz tarafından dava dilekleri hazırlanmış ve davalar açılmıştır.

     Muayenehanesinde nöropsikiyatri uzmanı olarak hekimlik yapan Dr Kemal Parlak'a da, 35.000.000-TL tıbbi atık bertaraf ücreti ödemesi tebliğ edilmiştir. Bu ücretin ödenmesini bildiren vergi ihbarnamesinin ve tıbbi atık ücreti istenmesinin yasal dayanağı olan İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 28.01.2002 tarih ve 1 nolu kararının "tıp doktorları ve tıbbi hizmet üreten üniteler" başlıklı tabloda 2. sırada yer verilen "bireysel ...muayenehaneleri...TL" şeklindeki hükmün iptali talebiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi tarafından önemli bir karar verilmiştir.

     İstanbul 2. Vergi Mahkemesi'nin 2003/ 630 E ve 2003/ 2933 K sayılı dosya ile verdiği kararında;
"...mevzuat birlikte değerlendirildiğinde tıbbi atık bertaraf ücretinin sadece tıbbi atık üreten yerlerden alınacağı sonucu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. "Bireysel dahili branş muayenehaneleri" deyimi doğal olarak tıbbi atık üreten muayenehane olarak algılanmalıdır. Zira anılan kararın başlığı ve konusu tıbbi atık ücreti belirlenmesidir. Bu konuya ilişkin alınan kararın maddelendirmesinde ayrıca tıbbi atık üreten tabirinin kullanılmaması bir eksiklik değildir. Aksine bir düzenleme getirilmek istenseydi tıbbi atık üretsin üretmesin bütün bireysel branş muayenehaneleri tabiri kullanılırdı. Bu yapılmadığına göre "bireysel dahili branş muayenehanesi" değiminden tıbbi atık üreten bireysel branş muayenehanesini anlamak gerekir. Hal bu olunca davacının bu maddenin iptali isteminin reddi gerekir. Kesilen para cezasına gelince yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine göre davacıdan tıbbi atık bertaraf ücreti alınabilmesi için ödevlinin verdiği hizmet nedeniyle tıbbi atık üretmesi gerekir. Olayda davalı idarenin davacının tıbbi atık ürettiği yolunda bir tespiti olmadığından kesilen para cezasında yasal isabet yoktur."

     Bir başka ifadeyle İstanbul 2. Vergi Mahkemesi, adı geçen ücretin bütün muayenehaneler için değil, sadece ve sadece tıbbi atık üreten bireysel branş muayenehaneleri için uygulanabileceğini belirtmiş, bu nedenle de dayanak maddenin ayrıca iptaline gerek görmemiştir. Para cezasının ise, ilgili Belediye tarafından hekimin tıbbi atık ürettiği yönünde bir tespiti olmadığı ve bu yönde delil de bulunmadığı için iptaline karar vermiştir.

     Bütün meslektaşlarımıza duyurulur.

     Yönetim Kurulu


     NOT: Adı geçen Mahkeme kararı taraflara tebliğ edilmiş, ancak henüz kesinleşmemiştir.


Bu HABERİ Paylaş!