Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Maddeleri


  • Eylül 10, 2010
  • 2510


CHP, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde 2010/29 esasında kayıtlı davayı açmıştır. Anayasa Mahkemesi ise 09.04.2010 günlü toplantısında dosyayı görüşmüş ve dava dilekçesindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için iadesine ve bunun için 15 günlük süre verilmesine karar vermiştir. Mahkeme kararı aynı gün duyurulmakla birlikte dava dilekçesinde saptanan ve giderilmesi istenen eksikliklere ilişkin gerekçeli kararın yazılıp, imzalanıp CHP’ye tebliğ edilmesinden sonra 15 günlük süre başlamaktadır. CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre verilen süre içinde gerekli eksiklikler giderilerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sayfasında açıklanan kararda CHP tarafından iptali istenilen maddelere yer verilmiştir. Aşağıda gerek TTB'nin Anayasa'ya aykırılık ve iptal gerekçelerini içeren metinde yer alan maddeler, gerekse de CHP'nin iptal başvurusunda yer alan maddeler sıralanmaktadır:

 

TTB’NİN ANAYASA’YA AYKIRILIK VE İPTAL GEREKÇELERİ METNİNDE YER ALAN MADDELER:

 

CHP’NİN İPTAL BAŞVURUSUNDA YER ALAN MADDELER:

 

1- 5947 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin dördüncü fıkrasının,

(ayrıca farklı başlık altında 5. maddenin dördüncü fıkrasındaki “mesai dışı çalışma” kısmı da belirtilmiş),

 

1- 5947 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin dördüncü fıkrasının,

 

2- 5947 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle 209 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 3’ün birinci fıkrasındaki “Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5. madde (altıncı fıkra kapsamındaki ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan” ibaresinin,

 

 


2- 5947 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,

 

 

3- 5947 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının son tümcesinin,

b- İkinci fıkrasının son tümcesinin,

 

3- 5947 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesinin,

(ayrıca farklı başlık altında 58. maddenin (c) fıkrasının ikinci bendinin ikinci paragrafında “hekimlerin mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ayrıca ek ödeme yapılacağı”na dair ibare de belirtilmiş),

 

4- 5947 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesinin (h) fıkrasının,

 

4- 5947 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 57. maddenin son cümlesi olan “Bu süre içinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır” ibaresinin,

 

5- 5947 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 57. maddesinin son tümcesinin,

 

5- 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının,

 

6- 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesinin,

 

6- 5947 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen Ek Madde 12’nin,

 

7- 5947 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 12. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,

b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresinin,

 

7- 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in,

 

8- 5947 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in,

 

8- 5947 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Madde 33’deki “aylık 120 saatlik nöbet ve 130 saatlik icap nöbeti tutulması”na ilişkin ibarenin,

 

                 

 

9- 5947 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının ikinci bendinden yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil” ibaresinin,

 

9- 5947 sayılı Kanun’un 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının;

a- Birinci bendinde yer alan “… geçmemek üzere…” ibaresinin,

b- İkinci bendinin,

c- Üçüncü bendinin,

 

10- 5947 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 3’ün,

 

 

11- 5947 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen Ek Madde 26’nın,

 

10- 5947 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen Ek Madde 26’nın,

 

12- 5947 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 8’deki “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar ile sözleşmeli personelden taşra teşkilatında görev yapan tabipler” ibaresinin,

 

 

13- 5947 sayılı Kanun’un 19. maddesinin (a), (c), (e) bentlerinin,

 

 

 

11- 5947 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “… ve (d) …” ibaresinin,

 

yürütmesinin durdurulması ile iptalinin talep edilmesi istenmiştir.

 

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istenmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!