Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılması (Performansa dayalı ödeme) Düzenlemesine İlişkin Bilgi Notu


  • Temmuz 05, 2010
  • 3017

     Bilindiği gibi, 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu�nun 49. maddesinin (k) fıkrasına dayalı olarak ve 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, �Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge� ile �Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge�ler yürürlüğe girmiş ve döner sermayeden yapılan ödemenin hesaplanması sistemi tamamıyla değiştirilmiştir.

     Adı geçen Yönergelerin, Bütçe Kanun�na dayanılarak çıkarılması ve dolayısıyla her Bütçe Kanunu döneminde yeniden düzenlenmesi nedeniyle, İstanbul Tabip Odası tarafından da 2004, 2005 ve 2006 Bütçe Kanun�na dayanılarak çıkarılan Yönergelerin bir kısım maddelerinin iptali için, her yıl, örnek davalar açılmıştır. 2006 yılı için açılan dava henüz sonuçlanmamış, ancak 2004 ve 2005 yılı Yönergeleri için açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararları alınmıştır. Her iki davada da, Anayasa�ya aykırılık itirazları kabul edilmiş ve Anayasa Mahkemesi�ne başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafından, Bütçe Uygulama Talimatı�nın performansa dayalı ödemeyi düzenleyen maddeleri (2004 ve 2005 yılı Bütçe Kanunu�nda yer alan dayanak maddeler); Anayasa�nın; "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" düzenlemesini getiren 161. maddesine, bütçe yasa tasarılarının görüşülmesine ayrı bir düzenleme getiren 161. ve 162. maddesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri ile yasa tasarılarının görüşülme usul ve esaslarını düzenleyen 87, 88. ve 89. maddelerine aykırı bulunmuştur.

     Anayasa Mahkemesi�nin bu kararı/kararları sonrasında da, davayı gören Danıştay 11. Dairesi tarafından, "Hukuki dayanağı olan yasa kuralı iptal edilmiş bulunan dava konusu Yönergenin hukuksal dayanağını yitirerek, hukuka aykırı bir konuma geldiği" ne karar verilmiş ve yürütmesi durdurulmuştur.

     Bu noktada belirtmek gerekir ki, 2004 yılına ilişkin bu kararın akabinde 2005 Bütçe Uygulama Talimatı ve Yönergesi çıkarılmış, 2005 davasında aynı sonucun alınmasını takiben bu kez de 2006 Bütçe Uygulama Talimatı ve Yönergesi çıkarılmıştır. 2006 yılı düzenlemelerinin de benzer bir şekilde sonuçlanması söz konusu olduğundan, Sağlık Bakanlığı tarafından önce 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi değiştirilmiş, ardından da bu maddeye dayanılarak, �Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik� hazırlanmıştır. Yönetmelik, 12 Mayıs 2006 gün ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

     Eskiden 1. basamak ile 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşları için iki farklı düzenleyici işlem (Yönerge) bulunmaktayken, artık bütün sağlık kuruluşları için tek bir düzenleyici işlem (Yönetmelik) getirilmiştir. Ancak Yönetmelik, 2004 yılından bu yana Bütçe Kanunu�na dayanılarak hazırlanan ve Yönergeler ile düzenlenen performansa dayalı döner sermaye sistemini temel olarak tekrarlamaktadır.
     Değişikliklerden en öne çıkanı ise part-time çalışan hekimlerden yapılan kesinti oranlarının daha da artırılması olmuştur. Yönetmelik ile serbest çalışan hekimlerin serbest meslek katsayısı, ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kuruluşlarında çalışanlar için 0,3, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda 0,5 , serbest çalışmayanların ise 1 olarak belirlenmiştir. Keza "Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar"ında da yine mesleğini serbest olarak icra eden ve etmeyen hekimler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

     Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, şimdiye kadar part-time, full-time katsayıları başta olmak üzere, dava dilekçelerinde yer alan diğer hukuka aykırılık nedenleri henüz yargı tarafından ele alınıp tartışılmamıştır. Hukuk büromuz tarafından, Yönetmelik�in hukuka aykırı maddelerinin iptali talebiyle örnek dava açılmıştır. Ayrıca, 1. basamak sağlık kurum ve kuruluşları ile eğitim hastaneleri ve diğer hizmet hastanelerinde çalışan ve dava açmayı isteyen hekimler için de, dava dilekçeleri hazırlanmıştır. Hukuk büromuza başvurularak, dava dilekçeleri temin edilebilir.

     Ayrıca, şimdi dava açmak istemeyen hekimlerin, her ay döner sermaye ödemelerinin ilan edilmesi ve/veya ödenmesinden itibaren (yani uygulamadan itibaren) 60 gün içinde dava açma hakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuza başvurulmasını öneririz.

     
İstanbul Tabip Odası
     Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!