Danıştay TTB'yi haklı buldu‏


  • Ağustos 25, 2010
  • 2652

ÜYELERİMİZE ACİL VE ÖNEMLİ DUYURU
 
DANIŞTAY 5. DAİRESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TAM GÜN “YORUMLARI”NI
HUKUKA AYKIRI BULDU.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ FİİLİ VE HUKUKİ MÜCADELESİNDE
BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI.
 
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresini Anayasa aykırı bularak iptal etti ve verdiği kararın sonuçsuz kalmaması için yürürlüğünü de durdurdu.
 
Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından günlerdir bu karar “yorumlanıyor” ve kararın “üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığı, kamuda çalışan hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmelerinin mümkün olmadığı, kamu dışında çalışmaya devam ederlerse memuriyetten çıkarma dahil her türlü işlemin yapılacağını …vb” açıklanıyor.
 
Türk Tabipleri Birliği, kararın bütün hekimleri kapsadığını hukuki dayanakları ile belirterek, Sağlık Bakanlığını Anayasaya uygun davranmaya, Mahkeme Kararını uygulamaya çağırdı. Bakanlığın bu tutumunun değişmemesi nedeniyle de konu yargıya taşındı.
 
Danıştay 5. Dairesi bugün söz konusu Bakanlık açıklamalarıyla ilgili kararını açıkladı ve
 
“Bu durumda, 5947 sayılı Yasa’nın 7. maddesinde yer alan “…bentlerden yalnızca birindeki…”ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nce iptaliyle, kamu görevlisi doktorların, sekiz saatlik çalışma süreleri sona erdikten sonra, özel muayenehanede çalışmalarına engel oluşturan yasa hükmünün ortadan kaldırılmış olması; 1980 yılına kadar ki yasal düzenlemelerin aksine, kamu görevlisi doktorların aynı zamanda serbest olarak da çalışmalarını yasaklayan bir yasa hükmünün artık bulunmaması… karşısında dava konusu işlemle 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığının ilan edilmesinde, 5947 sayılı Yasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır”
 
sonucuna ulaştı.
 
Böylece Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yorumların doğru olmadığı bir kez daha ortaya çıktığı gibi, hekimlerin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamu kuruluşlarındaki mesailerinin bitiminde mesleklerini başka yerlerde de yapabilmelerinin önünde hukuki bir engel olmadığı, yargı tarafından da doğrulanmış oldu.
 
Bir başka ifadeyle Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki yorumu, yaklaşımı, öngörüsü bir kez daha doğru ve haklı çıktı.
 
Tüm üyelerimize önemle duyururuz.
 
İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!