2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2788

II. TIPTA UZMANLIK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
18 Şubat 1995, Ankara

1- Sağlık Bakanlığı�nın ilgili tarafların yeterli katılımını sağlamadan önerdiği tüzük değişikliği, olumlu noktalar içermekle birlikte çağdaş gereksinimlere yanıt verecek köklü değişimleri ve yeni düşünceleri içermemektedir.
Tıpta uzmanlık eğitimindeki sorunların büyüklüğü ve karmaşıklığı, bu alanın yeniden yapılanmasını gerektirecek özelliktedir.

2- Tıpta uzmanlık eğitimindeki sorunların adım adım çözülebilmesi, bu alanın temel standartlarının hükümetlerin doğrudan kontrolünde olmayan bir ulusal otorite tarafından belirlenmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir.
Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumları (Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve SSK�ya bağlı eğitim hastaneleri, GATA)bağlayıcı, karar alma ve denetleme yetkisine sahip, idari, bilimsel ve mali özerkliği olan bir ulusal otoritenin (Tıpta Uzmanlık Kurulu)oluşturulması gerekmektedir.

3- Bu kurulda, tıpta uzmanlık eğitiminin tarafları olan Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığı ve SSKEğitim Hastaneleri, Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri eşit dengede ve demokratik katılımı güvenceye alacak bir yöntemle temsil edilmelidir. Kendi başkanını kendi seçmeli ve belli aralıklarla çalışma devamlılığını bozmayacak şekilde yenilenmelidir.

4- Kurultay, Sağlık Bakanlığı tüzük taslağında yer alan ve �özel sağlık kurumlarına uzmanlık eğitimi yetkisi verebilmeyi�öngören maddenin getireceği sakıncalara dikkat çekmiş ve bu konunun uzmanlık eğitimindeki karar ve denetim organlarının özerkleşmesi ve belli bir hazırlık döneminden sonra ele alınmasını, bugünkü koşullarda tüzük taslağının tümüyle çıkarılmasını oybirliği ile karara bağlamıştır.

5- Bu temel ve vazgeçilmez ilkeler ışığında TTB tarafından Sağlık Bakanlığı tüzük taslağı üzerinde yapılan tüzük değişikliği önerileri genel hatlarıyla oybirliğiyle kabul edilmiş, Kurultay�da benimsenen görüşler ve bu değişiklikler doğrultusunda yeni bir tüzük hazırlanması konusunda TTB�ye tam destek verilmesi karara bağlanmıştır.

6- UEMS(ATUB)�a üyelik ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili konularda tıpta uzmanlık derneklerinin aktif katılımının sürmesi ve bu derneklerle olan bağların güçlendirilerek ve daha yaygınlaştırılarak devamı için TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu�na tam yetki verilmesi karara bağlanmıştır.


Bu HABERİ Paylaş!