Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu


  • Ağustos 25, 2010
  • 2772

Sonuç Bildirgesi

İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu tarafından 29 Kasım 1998 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda düzenlenen Sempozyuma 13 eğitim kurumundan 97 hekim katılmış, aşağıdaki sonuç bildirgesi oybirliğiyle kabul edilerek kamuoyuna açıklanması ve yetkililere ulaştırılması benimsenmiştir:

1. Genel bütçeden sağlığa ve eğitime ayrılan pay artırılmalıdır.

2. Yeni tıp fakülteleri açılmamalı, mevcut tıp fakültelerinin öğrenci kapasitesi eğitim verebilecekleri sayılarla sınırlanmalıdır.

3. Tababet Uzmanlık Tüzüğü�nde yapılması planlanan değişiklikler bir an önce yürürlüğe konulmalıdır.

4. Eğitim hastanelerinin eğitim işlevleri artırılmalı, akademik nitelikleri geliştirilmeli, eğitim anlayışı yeniden şekillendirilmelidir.

5. Eğitim Hastaneleri - Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurullarının (EPKK) işlevleri artırılmalı, yeni tüzük kabul edilinceye kadar uzmanlık eğitimindeki sorunların çözümünde EPKK ve Fakülte Akademik Kurulları etkili olmaya zorlanmalıdır.

6. Özel sağlık kurumlarında uzmanlık eğitimi verilmesi, hem bu kurumlar, hem toplum sağlığı ve hem de kamu sağlık kurumları için sakıncalar taşıyacağından kabul edilemez.

7. Asistan hekimlere emeklerinin karşılığını alabildikleri ve eğitim için gerekli yaşam standardına uygun gelir düzeyi sağlanmalıdır.

8. Asistan hekimlerin can güvenliği sağlanmalıdır.

9. Nöbetlerin karşılığı verilmeli ve nöbet ücretleri artırılmalıdır.

10. Uzmanlık eğitiminin denetiminde TTB�nin etkinliği artırılmalıdır.

11. Çalışma koşullarının belirlenmesi ve eğitim programlarının oluşumunda asistanlar söz ve karar sahibi olmalıdır. Eğitim hastanelerinde EPKK, Tıp Fakültelerinde Akademik Kurullara asistan hekimler de katılmalıdır.

12. Eğiticilerin eğitimi yapılmalı, değerlendirilmeli ve denetlenmelidir.

13. Eğitim hastaneleri ile tıp fakülteleri arasında işbirliği ve afiliyasyon olanakları geliştirilmelidir.

14. Uzmanlık eğitiminin standardizasyonu için somut adımlar atılmalıdır.

15. Eğitim hastanelerinde de alt uzmanlık dallarının kurulması için hukuki altyapı oluşturulmalıdır.

16. Yeterlilik kurulları yoluyla eğitimin standardizasyonu ve denetimi gündeme alınmalıdır.

Kamuoyunun, tıpta uzmanlık eğitimi veren sağlık kurumlarının yöneticilerinin, başta Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu olmak üzere ilgili tüm tarafların dikkatine saygıyla sunulur.
29.11.1998 / 2618

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu
ve
Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Sempozyumu Düzenleme Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!