İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu

Emekli hekimlere yönelik çalışmaların ilki 14 Mart Tıp Bayramı 2003 etkinliklerinin organizasyonu içerisinde başladı ve gelişti. 

İlk yapılan etkinlik “Emekli Hekimlerin Sorunları” paneli oldu. 15 Mart 2003 te yapılan bu panele Dr. Talia Balia Aykan, Dr. Tarık Minkari, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Hayri Davas, Dr. Şükrü Güner panelist olarak katıldılar. 

Panelde hekimlerin emeklilik dönemlerine yaşadıkları olumsuzluklar dile getirilirken söz alan birçok hekim de sorunlarını anlatarak isteklerini belirtti. Katılımın yoğun olduğu bu toplantıda emekli hekimlere yönelik çalışmaların devam etmesi kararı alındı. 

Bu kararlar çerçevesinde 28 Mayıs 2003 te İstanbul Tabip Odasının da bir toplantı organize edildi. Toplantı Hekim Forumu dergisi ve telefonlarla ile tüm emekli hekimlere duyurulmaya çalışıldı. Toplantıya 27 hekim ve 3 yönetim kurulu üyesi katıldı.

Toplantıda emekli hekimler yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda; Dr. Muzaffer Sertabiboğlu, Dr. Şükrü Güner, Dr. Aysel Yurtsever, Dr. Talia Bali Aykan, Dr. Mürüvvet Türkili, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Alaattin Akçam, Dr. Hayri Davas, Dr. Kemal Çetin, Dr. Hikmet Yurtsever, Dr. Hasan Oğan komisyon üyeliklerine seçildi. Komisyon her ayın son çarşamba günü toplanma kararı alarak bir sonraki toplantı tarihini 25 Haziran 2003 Çarşamba günü olarak tespit etti.

28 Mayıs 2003 tarihinde yapılan toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerinden bazıları ise şunlardı;

  • Emekli hekimler için dinlenme ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından bir hekim evi ve lokali bulunmamaktadır. Bu eksiklik en kısa sürede tüm olanaklar değerlendirilerek giderilmelidir.

  • Hekimlik mesleği etik değerlerinin giderek yitirilmekte olduğu ve son yaşanan olaylarında göz önünde bulundurulması sonucu bu durum emekli hekimlerce kabul edilemez olup bunlarla ilgili gerek İTO ve gerekse TTB gerekli tedbirleri almalıdır.

  • Mesleki yozlaşma sonucu hekim çoğunluğu deontoloji kurallarına ve ahlakına uymamaktadır ve emekli hekimler gerek muayene olma gerekse ilaç alma kuyruklarında hak etmedikleri şekilde davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu açıdan tüm hekimlere mesleki deontoloji kurallarının hatırlatılması ve uyulması yönünde çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

  • Emekli hekimlerin çoğu yaşamlarını sürdürmeleri açısından ekonomik olarak zor durumda bulunmaktadır. Emekli hekimler aynı eğitim ve aynı işi yapmalarına karşın üç ayrı kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üç ayrı değerde maaş almaktadır ve alınan ücretler yaşamlarını sürdürmeleri açısından yetersizdir. Bu farklılıkların düzeltilmesi ve emekli maaşlarının yaşamlarını ekonomik zorluklar yaratmayacak düzeylere çıkartılması yönünde toplumsal ve hukuksal mücadele verilmelidir.

  • İşyeri hekimliğinde emekli hekimliliğin özel konumunun göz ardı edilmesi sonucu mağduriyet oluşmaktadır. Mevcut kararlar yeniden gözden geçirilerek işyeri hekimliği açısından emekli hekimlerin sorunlarının çözümünde daha yapıcı olunmalıdır.
  • 61 yaş emeklilik olayı ile hekimler maddi ve sosyal açıdan mağduriyete uğramıştır. Oysa 61 yaş bilgi ve beceride verimlilik yönünden en iyi dönemdir. Bu yasanın tekrar çıkma ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli her türlü mücadele yapılmalıdır.

  • Hekimlerin mesleklerini yapmada yaş açısından bazı kriterler ya da standartlar olmalıdır.

  • Emekli hekimlerin yaşam standartlarını Avrupalı hekim standardına yakın değerlere getirilmelidir.

  • Hekim Forumu dergisi içinde emekli hekimlerle ilgili bir sayfa oluşturulmalıdır.

  • Emekli hekimlerin sorunlarının çözümü için tüm çalışmalar İTO bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarında desteği alınarak yürütülmelidir. 

Yaklaşık bir yıl sonra 08 Haziran 2004 tarihinde yapılan genel toplantıda Dr. Hayri Davas, Dr. Mürüvvet Türkili, Dr. Rana Beşe, Dr. Candan İlal, Dr. Erdinç Köksal, Dr. İsmail Cebesoy, Dr. Aydın Özgül, Dr. Gültekin Faka ve Dr. Hasan Oğan komisyon yürütme kurulu üyeleri olarak seçildi ve komisyon başkanı olarak Dr. Hayri davas olarak belirlendi.

 

Bu toplantıda daha önce alınmış kararların hayata geçirilmesi ile birlikte;

1.Sosyal etkinlik olarak Ekim ayında yemekli bir sohbet toplantısı düzenlenmesine,

2.Lokal, hekimevi, hekim dinlence ve yaşam yeri, bakım merkezleri gibi gerçekleştirilmesi gereken projelerden lokal projesine öncelik verilmesine,

3.Lokal için Milli Emlak Müdürlüğünden randevu alınarak görüşme yapılmasına,

4.Hekimlerin hastanelerde tedavide karşılaştıkları sorunların çözümünü için bu sorunu sürekli gündemde tutarak bununla ilgili girişimlerde bulunulmasına,

5.İstanbul’da bulunan tüm huzurevlerine yazı yazılarak huzurevinde kalan doktorların kimlik bilgilerinin edinilmesine,

6.Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği ve Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı ile ortak çalışma yürütülmesine,

7.Yalova Termal tesislerine, Yaşam Kent huzurevine ve Zührevi Hastalıklar Hastanesine ziyaret düzenlenmesine,

8.Emekli hekimlerin özlük hakları ve maaşları konusunda çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

 

Alınan bu kararlar çerçevesinde komisyon üyeleri ekipler halinde;

1.Prof: Dr.  Fahrettin Kerim Gökay Vakfı  

2.Kadıköy Belediyesi Başkanı Selami Öztürk

3.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Müfit Gürtuna

4.Esenyurt Belediyesi Başkanı Dr. Gürbüz Çapan

5.Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

6.Kavaklı Belediye Başkanı

7.Bakırköy Belediye Başkanı Diş Hekimi Ahmet Derya Bahadırlı

8.Arsa Ofisi ile görüşmeler yapılmıştır. 

 Bazı kurumlarla birden fazla görüşme gerçekleştirilmiştir.

Yine emekli hekimlerin içinde bulundukları durumların ve sorunlarının tespiti ve de önerilerinin alınması yönünde bir anket yapılması kararlaştırılmış ve 5.000 emekli hekime gönderilen ankete gelen 78 cevap değerlendirilerek raporlandırılmıştır.

14 Mart 2004 Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında emekli hekimlerin sorunlarına yönelik panele Dr. Erdinç Köksal, Dr. Özcan Köknel, Dr. Hayri Davas, Dr. Şükrü Güner, Dr. Aysel Yurtsever panelist olarak katıldılar.

Komisyon Sosyal Güvenlik Kurulunun 65 yaş sonrası çalışan hekimlere yönelik çalışma sınırlamasına getirmesine karşın sorunun yalnız emekli hekimlerin değil tüm hekimleri ilgilendiren bir özlük hakkı sorunu olduğu tespitinden hareketle;

“Bugün ülkemizde emekli hekimler ortalama olarak Emekli Sandığından 900-1000, SSK’dan 600-650 ve BAĞKUR’dan 350-450 YTL maaş almaktadır. Bu rakamların çeşitli kurumlarca ilan edilen açlık sınırlarının da altında olduğu ise acı bir gerçektir.

Hekimlik mesleğinin, bilgi ve becerisinin yaşla sınırlandırılamayacağı, bunun bilimsel bir gerekçesinin olamayacağı gerçeği yanı sıra kişisel ve mesleki olarak hak ve özgürlükleri kısıtlamak, pratik olarak ortadan kaldırmak her yönüyle Anayasa’ya aykırı bir davranış olarak değerlendirilmiş ve bu konuda sorunun çözümü için SGK müdürü ile görüşme yapılmıştır.

Görüşmelerin bir sonuca varmamasının arkasından emekli hekimlerin katılımı ile Taksim de bir yürüyüş düzenlenmiştir.”

Hukuksal mücadele yönünden de açılan dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yürütme komisyonu üyelerinin yaşadığı bazı sağlık sorunları ve sağlık ortamının da önemli değişimlere yol aaçan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” komisyon çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş ve komisyon 2006 yılından itibaren pasif hale gelmiştir.

2014 yılında TTB ve İstanbul Tabip Odası yönetim kurullarının emekli hekimler komisyonunun yeniden aktif duruma geçirilmesi isteği doğrultusunda eski komisyon üyesi Dr. Erdinç Köksal’ın da çabaları ile 21 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda geniş katılımlı toplantı yapıldı.

Toplantıda emekli hekimlerin sorunlarının giderek arttığı emekli maaaşlarının yetersizliği başta olmak üzere birçok sorunun yaşamı zorlaştırdığı ve gerek sorunların çözümü gerekse de emekli hekimler arasında sosyal dayanışma ve de iletişimin sağlanması açısından komisyonun aktif hale getirilerek çalışmalarını sürdürmesi karar alındı.

Böylece İstanbul Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu yeniden oluşturuldu ve 30 Ocak Perşembe günü saat 16.00 da Kadıköy bürosunda ilk komisyon toplantısı yapma kararı alındı.

Kadıköy’de yapılan toplantıda sorunların tespiti, çözümü ve alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların sürdürülmesi açısından yeniden İstanbul Tabip Odası yönetim kuruluna başvuru yapılmasına kararı aldı. Komisyona seçilen üyelerin başvuruları ile İstanbul Tabip Odası yönetim Kurulu 12.02.2014/207512 tarihli kararı ile “İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonunun” yenilenerek çalışmalarına başlamasını onayladı.

Böylece ilk kez 28 Mayıs 2003 tarihinde kurulmuş olan emekli hekimler komisyonu aktif çalışmalarına başlamış oldu.

Komisyonun 26 Şubat 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda yürütme kurulu ve diğer kurullarını oluşturdu.